'บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท' ซูศักยภาพก้าวสู่บริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ประกาศลงทุนด้านเทคโนโลยีขยายกําลังการผลิต คลังวัตถดิบและบรรจภัณฑ์สมัยใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยังยี หลังเข้าเทรด SET - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

'บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท' ซูศักยภาพก้าวสู่บริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ประกาศลงทุนด้านเทคโนโลยีขยายกําลังการผลิต คลังวัตถดิบและบรรจภัณฑ์สมัยใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยังยี หลังเข้าเทรด SET

 


'บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จํากัด (มหาชน) หรือ NEO ผู้ทําการตลาด ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคชั้นนําของประเทศไทย เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โชว์ฟอร์มเป็นห้นสินค้าอูปโภคตัวแรก ปั๊กธงลงทุนเทคโนโลยียกระดับกระบวนการผลิต ขยายคลังวัตถุดิบและบรรจภัณฑ์สมัยใหม่ ม่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่มีคุณภาพโดดเด่นและแตกต่าง ก้าวสู่บริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้งิโภคและุรทิจเติบใดยังนิน


นายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ"NEO") เปิดเผยว่า ได้นําห้นเข้าซื้อขายวันแรก (9 เมษายน 2567) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย ในหมวดอุตดาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวซภัณฑ์ โดยใช้ชื่อย่อ 'NEO" ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมันใจว่าด้วยศักยภาพของ บริษัทฯ ที่วางรากฐานอย่างแข็งแกร่ง การยกระดับเทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายกําลังการผลิตภายในโรงงาน คลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่มีคณภาพ มเอกลกษณเด D เด่นเทียบเท่าระดับสากล จะช่วยสนับสนุนให้ NEO เป็นห้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยบริษัทฯ มีเบ้าหมาย "มุ่งมันที่จะเป็นบริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ทีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตพ iดีไห้กับผับรโภค พื่อส่งมอบผลิตทัณฑ์ที่ช่วยดูแลรีวิตประจ่าวันรองทุทคนให้เป็นการยกระดับความสุขของผู้ปริโาคให้ทุาวันตียิงขิน (Uplift The Essentials for Everyday Betterment)ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนขยายการลงทุน ไนปิ 2567- 257 O คาดว่าไช้เงินลง คาดว่าใช้เงินลงทุน 6,500 ล้านบาท  แบ่งเป็น โครงการลงทุนขยายกําลังการผลิตสินค้ากล่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) ซึงรวมถึงกล่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนสําหรับเด็ก เพิ่มกําลังการผลิต 163,200 ตันต่อปี โครงการขยายกําลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care Products) ซึ่งรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลสําหรับเด็ก เพิมกําลังการผลิต 18,100 ตันต่อปี และ โครงการขยายคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการคลัง เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ 18,200 พาเลท โดยทั้งสามโครงการจะช่วยเพิ่มกําลังการผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นประมาณ 416,082 ตันต่อปี และจํานวนพาเลทสําหรับคลังวัตฤดิบและบรรจุภัณฑ์เป็นประมาณ 29,620 พาเลท ในปี 2570นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิซธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ คํากัด ในฐานะที่ปรีกษาทาmารเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจํ๋าหน่าย กล่าวว่า NEO เป็น ผู้ท่าการตลาด ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคชั้นําของประเทศ" ทีมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวิตกรรมใหม่ที่โดดเด่นและแตกต่างสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทังอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคย้งมีศักยภาพติบโตทั้งในประเพศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวันในทุกวัน. นอกจากนี้ปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก้าวสู่สังคมเมือง (Urbanization) และวิถีชีวิตใหม่ด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค มั่นใจว่าจะผลักดันให้ NEO สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad