EA ติดปีก! เซ็น MOU จ.หนองบัวลำภู โครงการ “Energy Storage Hub for All” บริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

EA ติดปีก! เซ็น MOU จ.หนองบัวลำภู โครงการ “Energy Storage Hub for All” บริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

 


บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (
EA) ติดปีก! เซ็นเอ็มโอยูกับ จ.หนองบัวลำภู ในโครงการ Energy Storage Hub for All บริหารจัดการพลังงานสะอาดลดต้นทุนพลังงานแบบครบวงจร หนุนนโยบายรัฐผลักดันไทยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions)  ใช้หลักความยั่งยืนยกระดับให้จังหวัดหนองบัวลำภูในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการรณรงค์และขยายผลได้ต่อไป

 

นาวาโท ปริญญา รักวาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ ฟูทูร่า จำกัด บริษัทในกลุ่ม บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ              จังหวัดหนองบัวลำภู ในโครงการ Energy Storage Hub for All โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการกับเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบตเตอรี่       2.เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล รวมทั้ง เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดภาระต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่จังหวัดหนองบัวลำภู และ     3.เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ลดภาระด้านพลังงานของทางราชการ ด้วยวิธีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นโครงการนำร่องและขยายผลไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู  อีกทั้งบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสนใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ในด้านการใช้งาน การคำนวนผลประหยัดเชื้อเพลิง รวมไปถึงประโยชน์ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งต่อหน่วยงานและภาคสังคมของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายภิญโญ ศรีตุลานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รอยัล กรีน         เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้พัฒนาโครงการฯ เข้าร่วมด้วย

 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาด้านพลังงานสะอาดทั้งด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนจาก Biofuel แบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้รับเกียรติจากจังหวัดหนองบัวลำภู ในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบบูรณาการที่เหมาะสม ตามแนวทางการดำเนินงาน Zero Emission และคำประกาศของรัฐบาลไทยที่ระบุว่า “ประเทศไทยจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  ซึ่งเป็นการยกระดับให้ภาคการเกษตรภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการรณรงค์และขยายผลได้

 

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู            ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 5 ปี ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยการนํานวัตกรรมมาสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ การใช้พลังงานทางเลือกเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ของจังหวัด ซึ่งกำหนดในเรื่องเกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว โดยเรื่องพลังงานเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างมาก  ในอนาคต การสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู สอดคล้องให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้จังหวัดหนองบัวลำภู และ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการโครงการฯ โดยจะใช้ทรัพยากร และ/หรือองค์ความรู้ รวมถึงเครือข่ายของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่าย โดยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลมุ่งเน้น  เป็นโครงการต้นแบบ ในการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า                ในแบตเตอรี่ เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้า และลดภาระต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัด เป็นโครงการ   นำร่องและขยายผล ไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป นายสุวิทย์ กล่าวปิดท้าย

 

ในเบื้องต้นระบบบริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบบูรณาการ จะหมายรวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) จากเซลล์แสงอาทิตย์       เพื่อการใช้ในครัวเรือนทั้งหน่วยงานราชการ บ้านเรือนประชาชน ด้านอุตสาหกรรมขยายผลไปยังธุรกิจอื่น     ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด นับเป็นก้าวสำคัญ      ในการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานสะอาด ลดต้นทุนพลังงานแบบครบวงจรให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสทางเศษฐกิจที่มีเสถียรภาพในระยะยาว ตลอดจนผลักดันไทยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างความสมดุลทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad