ผถห. ETC โหวตลงทุนโรงไฟฟ้าขยะฯ มูลค่ากว่า 18,200 ล้านบาท - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผถห. ETC โหวตลงทุนโรงไฟฟ้าขยะฯ มูลค่ากว่า 18,200 ล้านบาท

 


บรรยายใต้ภาพ
 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) นายศุภวัฒน์  คุณวรวินิจ (แถวบนซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ หรือ ETC ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระรายการได้มาเพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โครงการ โดยเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาท  คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวม 18,200 ล้านบาท พร้อมอนุมัติ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านหุ้น และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้   แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯนายศุภวัฒน์  คุณวรวินิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค  เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “
ETC” เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระโดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการได้มา เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติเข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาท

อีกทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ในราคา เสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ      ผู้ลงทุน  แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน ในการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับแผนการลงทุนโครงการในอนาคต

พร้อมทั้งยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,500,000 หน่วย และที่ประชุมได้อนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 110 ล้านบาท โดยได้ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad