บอร์ด PROEN เพิ่มทุนจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1 : 1 หุ้นละ 1 บ.พร้อมแจก PROEN-W2 ฟรี! ระดมทุนสร้าง OTT DC แห่งใหม่ - เพิ่มฐานทุนแกร่ง หนุนอนาคตโตแรง! - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บอร์ด PROEN เพิ่มทุนจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1 : 1 หุ้นละ 1 บ.พร้อมแจก PROEN-W2 ฟรี! ระดมทุนสร้าง OTT DC แห่งใหม่ - เพิ่มฐานทุนแกร่ง หนุนอนาคตโตแรง!

 


บอร์ด
PROEN จัดชุดคอมโบเซ็ต! อนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 519.47 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมราคาหุ้นละ 1 บาท อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ1 หุ้นเพิ่มทุน พร้อมแจกวอร์แรนท์ (PROEN-W2) ฟรี! อัตราส่วน 4 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1วอร์แรนท์ ฟากซีอีโอ “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” ระบุเตรียมระดมทุนสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC) รวมทั้งชำระคืนหุ้นกู้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งฐานะทางการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ผลักดันอนาคตเติบโตก้าวกระโดด 

 

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 259,739,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 173,159,380.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 432,898,451 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 519,478,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว

 

โดยให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 346,318,761 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นแต่ละรายที่ถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 19 มิถุนายน 2567

 

พร้อมกันนี้ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,159,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PROEN-W2 โดยไม่คิดมูลค่า

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปลงทุนก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล และสำนักงานแห่งใหม่ (OTT DC) และนำไปชำระคืนหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุน หรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad