‘ซีเค พาวเวอร์’ ร่วมกับ ‘หอศิลป์คลังจัตุรัส’ จัดทำโครงการ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์” พัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปะให้ครู ควบคู่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

‘ซีเค พาวเวอร์’ ร่วมกับ ‘หอศิลป์คลังจัตุรัส’ จัดทำโครงการ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์” พัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปะให้ครู ควบคู่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน

 


·    เปลี่ยนเรื่องพลังงานหมุนเวียน การปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นเรื่องที่ครูนักเรียน และชุมชนสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านงานศิลป์ ตามกรอบกลยุทธ์ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง

กรุงเทพฯ (25 มิ.ย. 67) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพริ้นต์   ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เดินหน้าสร้างคุณค่าสู่สังคมตามกลยุทธ์ CSR: เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง  ในการมอบ  องค์ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนศิลปะสู่เยาวชน จัดทำโครงการ เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์” ร่วมกับ หอศิลป์คลังจัตุรัส โดย ครูสมาน คลังจัตุรัส ศิลปินเอกครูช่าง และเครือข่ายศิลปิน โดยมีเป้าหมายใน       การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนวิชาศิลปะให้กับครูในต่างจังหวัด (กว่าร้อยละ 90 ไม่ได้จบสาขาศิลปะโดยตรง) ให้มีองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานศิลป์แขนงต่างๆ อาทิ การวาดลายเส้น การใช้สีน้ำ สีไม้ สีอะคริลิค งานปั้นดิน และศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการทำแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ให้นักเรียนเข้าใจง่ายผ่าน   งานศิลป์ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน

 


นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า การสร้าง องค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของซีเค พาวเวอร์ โดยการที่เราร่วมสนับสนุนและดำเนินโครงการเรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์ ซึ่งริเริ่มโดยหอศิลป์คลังจัตุรัส ที่ใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางนั้น นอกจาก จะช่วยยกระดับทักษะความรู้ด้านการสอนวิชาศิลปะให้คุณครูที่เข้าร่วมในโครงการแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้คุณครูตระหนักและสามารถนำความรู้ดังกล่าวที่ได้รับจากวิศวกรและ จิตอาสาของซีเค พาวเวอร์  ไปถ่ายทอดต่อสู่นักเรียน เด็กและเยาวชน รวมถึงสมาชิกในชุมชน สอดคล้องตามกลยุทธ์ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง ของซีเค พาวเวอร์      ที่มีเจตจำนงค์ในการมอบความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงานมุนเวียน แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 คน รวมถึง   การเพิ่มความรู้สู่การปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เด็ก เยาวชนและชุมชน จำนวน 10,000 คน ภายใต้กรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม (ปี 2565 - 2569) 5 ปี

 

สำหรับโครงการเรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์นี้ ซีเค พาวเวอร์ ได้ใช้ขีดความสามารถด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาดสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมภายใต้กลยุทธ์: เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง ดังนี้

·      เติม – Competency ส่งเสริมงานศิลปะที่สอดแทรกการให้ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน

การปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·      ต่อ – Co-Creation ต่อยอดและเชื่อมโยงกิจกรรมให้สามารถใช้สื่อศิลปะในมิติต่างๆ ที่ส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อม

 

·      ร่วม – Cooperation พนักงาน ครู มีส่วนร่วมในการส่งต่อความรู้สู่เยาวชนด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม

·      สร้าง – Connection เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานหอศิลป์คลังจัตุรัส โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าและโรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศ

 

นอกเหนือจากการส่งต่อความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซีเค พาวเวอร์ ยังต้องการที่จะมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูศิลปะในชนบท ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะมากขึ้น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตนได้ ดังเจตนารมณ์ของครูสมาน คลังจัตุรัส และกลุ่มศิลปินในเครือข่ายหอศิลป์คลังจัตุรัสนายธนวัฒน์ กล่าวเสริม

 


นายสมาน คลังจัตุรัส
ศิลปินเอกครูช่างและผู้ก่อตั้งหอศิลป์คลังจัตุรัส กล่าวว่าคุณครูศิลปะในโรงเรียนในต่างจังหวัดมีสูงถึงกว่าร้อยละ 90 ที่ไม่ได้จบจากด้านศิลปะมาโดยตรง แต่จำเป็นต้องสอนวิชาศิลปะให้กับนักเรียนในหลายระดับชั้น ส่งผลให้ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างงานศิลปะขึ้นมาเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนได้ ทางหอศิลป์คลังจัตุรัสและศิลปินในเครือข่ายจึงได้เริ่มจัดการอบรมให้คุณครูได้มาเรียนและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในช่วงปิดเทอม โดยที่ผ่านมาเราทำงานกับหลากหลายภาคส่วน รวมถึงซีเค พาวเวอร์ ซึ่งความร่วมมือผ่านโครงการเรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์ ได้รับการสนับสนุนที่ดี ส่งผลให้ หอศิลป์คลังจัตุรัสและศิลปินในเครือข่าย มีโอกาสส่งต่อความรู้และต่อยอดผลงานศิลปะไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิศวกรและจิตอาสาของซีเค พาวเวอร์ เพื่อให้คุณครูนำความรู้ดังกล่าวมาผสมผสานกับความรู้ด้านศิลปะได้อย่างลงตัว และสามารถส่งต่อความรู้ความเข้าใจสู่เด็กนักเรียน และผู้คนในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย     

 


นายประสิทธิ์ จันทร์เสน
ครูจากโรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในครูจากโรงเรียนในเขตโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ในเครือของซีเค พาวเวอร์ ที่ได้รับเชิญเพื่อเข้าอมรม กล่าวว่า เนื่องจากอัตราคุณครูในโรงเรียนที่สอนมีไม่เพียงพอ ทำให้คุณครูหนึ่งคนต้องสอนหลากหลายวิชา อย่างตนเองจบสาขาวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาต้องสอนวิชาศิลปะให้กับนักเรียน ซึ่งตนนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญ ตนจึงมองหาโอกาสในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ซึ่งเมื่อได้รับจดหมายเชิญจาก บมจ. ซีเค พาวเวอร์ และหอศิลป์คลังจัตุรัส เพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการเรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์ ตนจึงได้ตอบตกลงเข้าร่วมกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ได้นอกจากเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนผ่านชิ้นงานศิลปะ โครงการดังกล่าวยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายคุณครูจากภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจากนี้คุณครูทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและขยายผลในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน เพื่อนๆ ครูในโรงเรียน และชุมชนต่อไป

 

โครงการเรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์ มีคุณครูทั่วประเทศเข้าอบรม 180 คน ถือเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการสร้างศาสตร์และศิลป์สู่การส่งต่อความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนผ่านชิ้นงานศิลปะ โดยก้าวแรกจากโครงการนี้จะเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญ โดยในเร็วๆ นี้ ซีเค พาวเวอร์และหอศิลป์คลังจัตุรัส จะจัดประกวดผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน เพื่อต่อยอดและขยายผลถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 

 “ซีเค พาวเวอร์ พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad