UWC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น DIMET สำเร็จ มติเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 9 คน เดินหน้าฟื้นธุรกิจ ปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

UWC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น DIMET สำเร็จ มติเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 9 คน เดินหน้าฟื้นธุรกิจ ปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น

UWC อาศัยอำนาจตามมาตรา 100 พรบ.มหาชน จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 9 คน เชื่อมั่นคณะกรรมการชุดใหม่ มีประสบการณ์และความสามารถ เข้าบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส และปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง 
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน) หรือUWC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ไดเมท(สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือDIMET ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น DIMET ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ภายใต้มาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และการประชุมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติทั้ง 2 วาระ คือ วาระแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 9 คน ดังนี้ นายสมชัย อภิวัฒนพร  นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์  นายกฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ  นายชาญยุทธ เบญจมงคลวารี  นายชาลี จังวิจิตรกุล  นายฐิติพร กาวีเวทยาเวช  นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล  นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง และนายมณฑล เชตุวัลลภกุล   และวาระการอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
จากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 ในครั้งนี้  บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการและเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน
“DIMET ได้ใช้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา และยังมีประเด็นการนำหุ้นเพิ่มทุนไปขายให้กับบุคคลคลในวงจำกัด(PP)  ซึ่งเรื่องดังกล่าว ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งห้ามจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุน PP นี้  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  จึงมีความจำเป็นที่บริษัทควรจะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมที่มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมของ DIMET ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ” นายมณฑล กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here