AEC ปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง ดึง "ออมสิน ศิริ" นั่งเก้าอี้ CEO เสริมทัพ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

AEC ปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง ดึง "ออมสิน ศิริ" นั่งเก้าอี้ CEO เสริมทัพ


 บอร์ด AEC ไฟเขียวแผนปรับโครงสร้างทุน เปลี่ยนแปลงราคาพาร์เพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้ง “ออมสิน ศิริ” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 พิจารณาแผนปรับโครงสร้างทุนครั้งใหญ่เพื่อล้างขาดทุนสะสม เพื่อทำให้โครงสร้างทุนของบริษัทฯ มีความชัดเจนพร้อมจะเดินหน้าต่อไป โดยไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 

แผนดังกล่าวประกอบด้วย การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,815,182,788 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,815,182,792 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และเรียกชำระในครั้งนี้ 2 หุ้น ทำให้จะมีทุนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มจาก 4,284,871,528 บาท เป็น 4,284,871,530 บาท จากนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท โดยการรวมหุ้น จาก 6 หุ้น เป็น 1 หุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลง อีกทั้งยังโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,207,886 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และขั้นตอนสุดท้าย คือ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 6 บาท กลับไปเป็นหุ้นละ 1 บาท

 

หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวจนเป็นผลสำเร็จ จะทำให้สามารถล้างขาดทุนสะสม ที่มีอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ที่มีอยู่จำนวน 873,105,544 บาท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่มีอยู่จำนวน 2,669,332,587 บาท ให้หมดไป ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม ไม่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และจะเกิดมีส่วนเกินทุนจากการลดทุน จำนวน 45,496,030 บาท โดยที่จะมีส่วนของเจ้าของเท่าเดิมคือ 680,044,987 บาท (ซึ่งจะปรับปรุงไปตามผลประกอบการของปี 2564 และงวดต่อๆ ไป) เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

 

 

แผนการปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นควร และคาดว่าจะส่งผลให้สัดส่วนของทุนชำระแล้วต่อส่วนของเจ้าของเกินกว่าร้อยละ 50

 

นอกจากนี้ ได้ปรับสิทธิของ AEC-W6 ที่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทครั้งนี้ จากเดิมมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น เป็นอัตราการใช้สิทธิ 6 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.2 บาท/หุ้น

 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวออมสิน ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์ เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ซึ่งน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ AEC เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย งวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here