ซีเค พาวเวอร์ รุกแผนพัฒนาสร้างคุณค่าสู่สังคมที่ยั่งยืน 3 มิติ นำโครงการ “หิ่งห้อย” คว้า 2 รางวัล AREA Awards 2023 และ The Assets ESG Corporate Awards 2023 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ซีเค พาวเวอร์ รุกแผนพัฒนาสร้างคุณค่าสู่สังคมที่ยั่งยืน 3 มิติ นำโครงการ “หิ่งห้อย” คว้า 2 รางวัล AREA Awards 2023 และ The Assets ESG Corporate Awards 2023

 

 


ซีเค พาวเวอร์ รุกแผนพัฒนาสร้างคุณค่าสู่สังคมที่ยั่งยืน 3 มิติ

นำโครงการ หิ่งห้อยคว้า 2 รางวัล

AREA Awards 2023 และ The Assets ESG Corporate Awards 2023

·      ตอกย้ำความสำเร็จกรอบการดำเนินงาน CSR Strategy Framework มุ่งสร้างคุณค่าคุณภาพชีวิตสู่สังคม ด้วยขีดความสามารถด้านพลังงานสะอาด ครอบคลุมมิติสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ผ่านกลยุทธ์ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง เพื่อการพัฒนา-ต่อยอด
อย่างยั่งยืน

·      ต่อยอด - จับมือ “วิทยุจุฬาฯ” จัดทำโมเดล “ECO School Revolution” โครงการ Envi Mission ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน ปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับยุวชน

คนรุ่นใหม่ระดับมัธยมศึกษากว่า 80 คนจากทั่วประเทศ พร้อมผนึก “มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand) ส่งเสริมให้ครูนำความรู้ทางด้านพลังงานหมุนเวียนมาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนรอบโรงไฟฟ้า

กรุงเทพฯ (13 ธ.ค. 66) - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP)
หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค กำหนดกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยใช้กลยุทธ์
เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง นำ โครงการ “หิ่งห้อย” ที่มีเป้าหมายในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
พิชิตรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA Awards)

สาขา Social Empowerment องค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก Enterprise Asia องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย คัดเลือกจาก 3,367 องค์กร ใน 19 ประเทศ รวมทั้งคว้ารางวัล The Assets ESG Corporate Awards 2023 สาขา Best Initiative – Social Responsibility จาก The Asset นิตยสาร
ด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของเอเชีย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 


นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์
กล่าวว่า บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้าน    ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลชุมชนและสังคมที่สามารถวัดผลได้ พร้อมใช้ขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาดมาเติมเต็มชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งได้วางกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม หรือ CSR Strategy Framework เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ครอบคลุมทั้งมิติสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ด้วยหลัก 3 ประการคือ 1. เพิ่มการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นเรื่องการเข้าถึงและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 2. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 3. สร้างความมั่นคงทางอาชีพ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพชุมชน

 


ภายใต้ CSR Strategy Framework ซีเค พาวเวอร์ มีความมุ่งมั่นดำเนินงานตามกลยุทธ์ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง
เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดย “เติม” หมายถึงการที่บริษัทได้ใช้ขีดความสามารถด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาดมาเติมเต็มชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ต่อ” คือ การนำแนวคิดนวัตกรรมและกระบวนการมาพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน และ “ร่วม” คือ การมีส่วนร่วมของพนักงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาสู่การ “สร้าง” คือ ความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ หิ่งห้อย มาตลอดกว่า 7 ปี ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้ช่วยเหลือ ชุมชน สังคมอย่างแท้จริง จนทำให้ ซีเค พาวเวอร์ ได้รับรางวัล AREA Awards 2023 สาขา Social Empowerment จาก Enterprise Asia เป็นปีที่ 2 และรางวัล The Assets ESG Corporate Awards 2023 สาขา Best Initiative – Social Responsibility นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและช่วย    เติมพลังใจให้กับชาวซีเค พาวเวอร์ ทุกคน

 

โครงการ หิ่งห้อย เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2017 (พ.ศ. 2560) เป็นความร่วมมือของพนักงานในกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่ในบริษัทและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งได้ดำเนินการครอบคลุมชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

ในเครือและชุมชนอื่นๆ แล้ว 41 สาธารณสมบัติ ทั้งในประเทศไทย และสปป.ลาว เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน 1,753 คน สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ต่อยอดการลงมือทำเพื่อส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนถึง 8 แหล่งเรียนรู้ ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาซีเค พาวเวอร์ 928 คน ประสานภาคีเครือข่าย 20 เครือข่าย เพื่อให้บรรลุพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติประกาศไว้

 

 

 

 

นอกจากโครงการหิ่งห้อยแล้ว ในด้านการเรียนรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน ซีเค พาวเวอร์ ได้ร่วมกับ สถานีวิทยุ      แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วางแผนและออกแบบจัดทำโมเดล ‘ECO School Revolution’ ในโครงการ Envi Mission กับภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากว่า 80 คนจากทั่วประเทศ    ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียนและปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้สนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้นำความรู้ทางด้านพลังงานหมุนเวียนมาประยุกต์กับการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอุดมศีลวิทยา โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น และโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ ทั้งหมด 400 คน รวมทั้งต่อยอดให้โรงเรียนและชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 จัดตั้งกองทุนพลังงานหมุนเวียนครบทั้งในประเทศไทย และสปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างการดูแลโครงการพลังงานหมุนเวียนร่วมกันอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและเป็นไปตามแผน CSR Strategy Framework ในระยะเวลา 5 ปี ของซีเค พาวเวอร์ นายธนวัฒน์กล่าว

 

“ซีเค พาวเวอร์ พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad