KKP บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปมือสอง ให้แก่เรือนจำกลางชลบุรี และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

KKP บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปมือสอง ให้แก่เรือนจำกลางชลบุรี และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 โดยนางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มอบคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ครบรอบการใช้งานแต่ยังอยู่ในสภาพดีให้แก่เรือนจำกลางชลบุรี และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รวมจำนวน 220 เครื่อง โดยมีผู้แทนรับมอบ ได้แก่ นางสาวสุดา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางชลบุรี เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของเรือนจำฯ โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง และนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการธนาคารโอกาส” ของกสศ. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคเคพี ทาวเวอร์  


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนและเยาวชน โดยเฉพาะการสนับสนุนเรื่องการศึกษา พัฒนาศักยภาพการปฏิงานและการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือสองซึ่งยังมีสภาพดี ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วกว่า 1,090 เครื่อง อาทิ สภากาชาดไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา เรือนจำกลางชลบุรี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ฯลฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เติบโตได้อย่างยั่งยื

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad