โครงการ Let’s Read and Play เพิ่มทักษะการอ่าน, สร้างพัฒนาการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวัย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการ Let’s Read and Play เพิ่มทักษะการอ่าน, สร้างพัฒนาการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวัย

 


ดำเนินการมาครบ ปีแล้ว สำหรับโครงการ Let’s Read and Play ส่งเสริมการอ่านผ่านนิทาน และการเล่น ที่ทาง กทม. ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โนมูระ สิงคโปร์ จำกัด ได้จัดทำขึ้น โดยคัดเลือกหนังสือนิทานภาษาไทย 64 เรื่อง จากห้องสมุดดิจิทัล Let’s Read มาออกแบบเป็นหลักสูตรและทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือ จำนวน 32 สัปดาห์ ตามหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 นำร่องที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา) เขตสายไหม ด้านนักวิชาการ, ครูและผู้ปกครอง เผยช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและเรียนรู้, เกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว เกิดความสมดุลส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม และการเรียนรู้ตามวัยอย่างมีความสุข พร้อมเตรียมขยายผลในอีก 3 โรงเรียนของ กทม. ภายในปี 2567

 


รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
 อาจารย์ประจำสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และผู้ออกแบบหลักสูตรโครงการฯ กล่าวว่า จากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ในปีล่าสุด พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยต่ำกว่าประเทศอื่น อีกทั้งผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ในระดับชั้นประถม ศึกษายังคงน่ากังวล ดังนั้นการจัดทำโครงการ Let’s Read and Play ที่นำนิทานจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ครู, ผู้ปกครองอ่านและทำกิจกรรมส่งเสริมร่วมกับเด็ก จึงเป็นประโยชน์สำหรับการประเมินในข้างต้น เนื่องจากช่วยบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน กระตุ้นการรู้ภาษาและหนังสือ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะการฟังที่จะเชื่อมโยงไปสู่ทักษะการเขียน ซึ่งได้เน้นแนวคิดสมดุลภาษาทั้งการสอนภาษา ธรรมชาติ และการสะกดคำตามวัย บูรณาการกับ STEM และ STEAM Education โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ช่วยให้ครูได้พัฒนาแผนการเรียนการสอน ขณะที่ทางผู้ปกครองได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันภายในครอบครัว

 

หลังจากการดำเนินงานสิ้นสุดลง ร.วีรภัทร์ สุขศิริ อาจารย์สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ พบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เข้าร่วมโครงการมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่โดดเด่นด้านทักษะการอ่าน เด็กรู้จักตัวอักษร เสียงของตัว อักษร คำที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรและเสียงเหล่านั้น ทั้งยังมีทักษะการฟังจับใจความ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รู้จักตัวเลขและนับเลขได้ นับว่าผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านี้เป็นการส่งเสริมอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นการสร้างสมดุลในการเรียนรู้ทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ นั่นคือความสุขที่เกิดจากการอ่านนิทาน

 

ด้าน นางรัชดา นาคพุ่ม ครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา) เผยว่า เด็กในชั้นเรียนมีพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาก มีนิสัยรักการอ่านและมีสมาธิตั้งใจฟังนิทานซึ่งมีความหลาก หลายด้านเนื้อหา เด็กจะอ่านได้ด้วยตนเองในเรื่องขนาดสั้น ส่วนเรื่องยาวครูจะเป็นผู้เล่าให้ฟัง นอก จากนั้นยังมีกิจกรรมทำร่วมกันที่บ้าน โดยครูจะส่งใบงานไปให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมกับบุตรหลาน และร่วมประเมินผลกลับมาให้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน เพิ่มทักษะการใช้คำ การนับเลข สร้างเสริมประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เหมาะสมกับการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 

มาที่ ผู้ปกครองของ ด.ญ.ภัทร์นรินทร์ จิวาลักษณ์ (น้องเฟวา) ชั้นอนุบาล 1/1 แสดงความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองที่บ้าน เช่น วาดรูประบายสี งานประดิษฐ์ การอ่านนิทานและการเขียนตัวอักษร ด้าน นางพัชรินทร์ สิริมนต์วัฒนะ ผู้ปกครองของน้องทรัพย์สิน ชั้นอนุบาล 2/4 เผยว่าลูกชายมีพัฒนาการดีขึ้น จากการอ่านนิทานด้วยกันก่อนนอน ทำให้รู้จักการวางแผน และสนใจอ่านหนังสือมากขึ้นจากภาพประกอบในนิทาน ขณะที่ จ.ส.อ.สมพงษ์ พุกสวัสดิ์ ผู้ปกครองของน้องโฮชิ ชั้นอนุบาล 2/2 เล่าว่าโครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์กลุ่ม และคุณครูได้แจ้งเตือนให้ทำใบงานหลังเลิกเรียน ลูกชายได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ เช่น การนับจำนวน ความรู้เรื่องเดือนและฤดูกาล รวมทั้งได้เรียนรู้เสียงของสัตว์ต่างๆ

 

ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ตั้งเป้าขยายผลในอีก 3 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2567 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถทดลองอ่านนิทานของโครงการที่มีมากกว่า 10,000 เรื่อง ใน 59 ภาษา ได้ทางห้องสมุดนิทานดิจิทัล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Let’s Read  บน Google Play ในระบบแอนดรอยด์ และบน App Store ในระบบ IOS หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 062-7341267

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad