9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

 


มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อสืบสานเกียรติภูมิความภาคภูมิใจในความเสียสละของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด 


          
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ มีนาคม พ.. 2486 ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากกลุ่ม องค์กรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและทำหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้มีเอกภาพ หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เหมือนดังคำที่ว่า ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.”  

 

เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำในปี พ.. 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้ การพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากของประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และขับเคลื่อนแผนงาน โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อการเข้าถึงและเข้าใจบริบทของการพัฒนาหมู่บ้านและขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับทุกภาคส่วน ซึ่งจะขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่พี่น้องประชาชนทุกคนและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้แก่หมู่บ้านตลอดไป 

 


ด้าน นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เสริมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของกรมการปกครองซึ่งมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ในปี 2564 กรมการปกครอง ได้กำหนด "10 โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่" (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ในการบริหารพัฒนาองค์กรเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด"หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและมีเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านโดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่หมู่บ้านอยู่เย็นตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ผ่านหลักการ "บวรหรือ "บรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของหมู่บ้าน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 


กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค  

 

โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ 

 

ภาคเหนือ 

รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านวังร่อง หมู่ที่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลชมเชย บ้านท่ากระดังงา หมู่ที่ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ภาคกลาง 

รางวัลชนะเลิศ บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านม้าร้อง หมู่ที่ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านหนองชุมเห็ด หมู่ที่ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

รางวัลชมเชย บ้านไผ่สี หมู่ที่ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

รางวัลชมเชย บ้านทหารเรือ หมู่ที่ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

รางวัลชมเชย บ้านท่าสำโรง หมู่ที่ ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 

ภาคใต้ 

รางวัลชนะเลิศ บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านตะปัง หมู่ที่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รางวัลชนะเลิศ บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บ้านนางาม หมู่ที่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

รางวัลชมเชย บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

รางวัลชมเชย บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

#บทบาทหน้าที่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

#วันคณะกรรมการหมู่บ้าน 

#กม. 

#9มีนาคม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here