"รร.รัฐการุณวิทยา"เครือข่ายการศึกษา CONNEXT ED CPF หนุนโมเดล”โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

"รร.รัฐการุณวิทยา"เครือข่ายการศึกษา CONNEXT ED CPF หนุนโมเดล”โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่”


โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน 231 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)  โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของไทย  โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ฯ        

  

ซีพีเอฟ สนับสนุนโรงเรียน ดำเนิน “โครงการโรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่” ตามความต้องการของโรงเรียนที่สอดรับกับสภาพแวดล้อม  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำกรณีศึกษาจากโรงเรียน ภายใต้ ”โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”ที่ประสบความสำเร็จ  ซึ่งเป็นโครงการที่ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมดำเนินโครงการมาเป็นเวลามากกว่า  30 ปี จากจุดเริ่มต้นของความตั้งใจให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากไข่ไก่   ช่วยลดจำนวนนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการลงได้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการ   นักเรียนได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อย่างถูกวิธี  นำมาสู่การนำความรู้ไปบูรณาการการเรียนการสอนวิชาเกษตร อาทิ  นำมูลไก่ไปทำปุ๋ย การปลูกผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยที่เด็กนักเรียนช่วยกันผลิตเอง  นำผักที่ปลูกกลับมาทำอาหารกลางวัน รวมไปถึงได้เรียนรู้การทำบัญชีผลผลิตไข่ไก่ที่เก็บได้ในแต่ละวัน "คุณครูไพทูรย์  พืชทองหลาง คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการฯ      

    

นายปริญญา  โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐการุณวิทยา กล่าวว่า  สิ่งที่ทางโรงเรียนและนักเรียนได้รับ  คือ ครูผู้สอน และนักเรียน ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จากสัตวบาลและทีมงานผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟ   เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และรับผิดชอบลงบันทึกจำนวนผลผลิตไข่ไก่ในแต่ละวัน การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานพัฒนาฟาร์มไก่ไข่  นำผลผลิตจากไข่ไก่เพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียน  และสามารถเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจ และชุมชนใกล้เคียงเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ             

       

นอกจากนี้ ด้วยอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่และชาวบ้านซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประกอบด้วย ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย   การได้รับความรู้จากการเลี้ยงไข่ไก่จะสามารถกลับไปช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับทางครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมชุมชนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย  สามารถซื้อไข่ไก่ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือนในราคาย่อมเยา          

           

ปัจจุบัน  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา เลี้ยงไก่ไข่เป็นรุ่นที่สามแล้ว หลังจากที่โรงเรียนเริ่มโครงการเลี้ยงไก่ไข่เมื่อปี 2561 และโรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นป.4 - ป.6  หมุนเวียนกัน ร่วมรับผิดชอบดูแลโรงเรือนวันละ 6 คน เพื่อให้อาหารไก่  ให้น้ำ  ทำความสะอาดโรงเรือน เก็บไข่ไก่ คัดแยกขนาดของไข่ ฯลฯ  เป็นกิจวัตรประจำวัน

  

ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ส่วนไข่ไก่ที่เหลือจากการบริโภคจัดจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนในราคาย่อมเยา ทำให้ชุมชนได้มีไข่ไก่คุณภาพดีบริโภค ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้  โรงเรียนจะลงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 150 ตัว เพิ่มขึ้นจากรุ่นหนึ่ง และรุ่นสอง ที่เลี้ยงไว้จำนวน  100 ตัว               “เด็กชายกฤษณะ สุขแสงรัตน์”  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งช่วยดูแลโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เล่าว่า “ผมตั้งใจมาเป็นจิตอาสาช่วยดูแลโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  อยากได้ความรู้เพื่อกลับไปใช้ที่บ้าน ทำให้มีช่องทางสำหรับหารายได้ให้ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น" ด้าน “เด็กหญิงพรประภา  หลาบกลาง “นร.ชั้น ป.6 เล่าถึงความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯว่า  หน้าที่ที่ชอบคือ คัดไข่ไก่ เพราะผลผลิตไข่ไก่ที่เหลือจากการส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จะมีการคัดแยกเพื่อจำหน่ายให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนในราคาย่อมเยาตามขนาดของไข่   ขณะที่ “เด็กหญิงพีรดา หมั่นกิจ”  นร.ร่วมชั้นเรียนป. 6 บอกว่า  จะนำความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ไปปรับวิธีการเลี้ยงไก่ของที่บ้านให้เป็นระบบมากขึ้น          


โครงการ CONNEXT ED  โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี    ดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2559 ร่วมพัฒนาโรงเรียนในความดูแล  5,567 แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ โดยซีพีเอฟเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ที่ร่วมดูแลโรงเรียน 296  แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน นำไปสู่การสร้างเด็กดี เด็กเก่ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป ./    


 

    

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here