ซีพีเอฟ ผนึกกำลังองค์กร SMEs PLUS ขยายโอกาสคู่ค้าโตยั่งยืน หนุนการจัดหาที่รับผิดชอบตามหลัก ESG - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังองค์กร SMEs PLUS ขยายโอกาสคู่ค้าโตยั่งยืน หนุนการจัดหาที่รับผิดชอบตามหลัก ESG บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถคู่ค้าธุรกิจ SMEs อย่างเข้มข้น ระดมสรรพกำลังองค์กร ดำเนินโครงการ “SMEs PLUS” เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีขีดความสามารถดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนยึดหลัก ESG หนุนการจัดหาวัตถุดิบและบริการห่วงโซ่อาหารที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา 
ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่ม SMEs เป็นลำดับแรก ผ่านการดำเนินโครงการ “SMEs PLUS” ระดมสรรพกำลังกับหน่วยงานในบริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างรอบด้านให้กับคู่ค้า SMEs ประมาณ 6,500 ราย โดยในปีนี้ดำเนินรวม 6 โครงการ อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อยที่มีศักยภาพนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ การสนับสนุนให้คู่ค้ามีความรู้การผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ การยกระดับความปลอดภัยของสินค้า เป็นต้น ซึ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance)  เพื่อสร้างความสำเร็จและการเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

“ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ SMEs PLUS ขึ้น เป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน SMEs  มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น สร้างแต้มต่อพัฒนาสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับสากล จัดหาวัตถุดิบและบริการซึ่งเป็นต้นทางการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัตอบโจทย์ความต้องการตลาดในปัจจุบัน และรองรับการเติบโตในระยะยาว” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

SMEs PLUS เป็นโครงการที่ดำเนินภายใต้ โครงการ “Partner to Grow เติบโตเคียงข้างอย่างยั่งยืน” ที่ซีพีเอฟใช้ศักยภาพขององค์กรมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคู่ค้าธุรกิจให้สามารถ ปรับตัวรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก  โดยในช่วงแรกจะให้ความสำคัญกับคู่ค้าธุรกิจในกลุ่ม SMEs ตั้งแต่ โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” ใช้ศักยภาพของซีพีเอฟเสริมสร้างความรู้ให้คู่ค้า SMEs ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนตามแนวทาง Lean Six Sigma  ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพิ่มความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาระบบป้องกันทุจริตและคอร์รัปชั่น การส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการลดการสูญเสียสินค้า เป็นต้น
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจรายสำคัญ และคู่ค้าธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม หรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่ห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน อาทิ การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพเพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม แลละสิ่งแวดล้อม โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยสนับสนุนซีพีเอฟบรรลุเป้าหมายการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก (Sustainable Sourcing) ตามหลัก ESG เพิ่มความเชื่อมั่นว่าต้นทางของผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟมาจากแหล่งที่ปราศจากการบุกรุกทำลายป่า มีการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน  ตลอดจนมีส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน . /

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad