กรมปศุสัตว์ เตือนเลิกกินหมูดิบ เสี่ยงป่วยไข้หูดับ ย้้ากินอาหารปรุงสุกเท่านั้น - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กรมปศุสัตว์ เตือนเลิกกินหมูดิบ เสี่ยงป่วยไข้หูดับ ย้้ากินอาหารปรุงสุกเท่านั้น

 


จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หูดับ จากการรับประทานเนื้อสุกรที่ปรุงไม่สุก และมีการสันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตท้า

การหั่นชิ้นเนื้อเพื่อท้าหมูกระทะในขณะที่มีแผลที่บริเวณมือ จนเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดนั้น 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า แม้ว่าเชื้อโรคนี้สามารถติดต่อผ่านบาดแผลเข้าสู่กระแสเลือด

ได้ แต่กรณีนี้ถือว่าพบได้ไม่บ่อยนักที่มีการสัมผัสเชื้อจากเนื้อหมูดิบ จนกระทั่งติดเชื้อเข้าไปทางบาดแผลจนเกิดเหตุ


ดังกล่าว เพราะโดยปกติไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จะเกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์หรือเลือด

สัตว์ดิบ หรือสุกๆดิบๆ มากกว่า ทั้งนี้ในการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่ที่ควบคุมโดยกรมปศุสัตว์ จะมีการควบคุมทุก

กระบวนการ ทั้งการเลี้ยงในฟาร์มที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มสุกร หรือ GAP

(Good Agricultural Practices) ส้าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ และการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็กตามมาตรฐาน GFM (Good 

Farm Management) ที่เน้นการจัดการให้มีระบบ Biosecurity ที่เข้มงวด

เมื่อออกจากฟาร์มสุกรต้องผ่านโรงเชือดที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพและการจัดการ

ตลอดกระบวนการ โดยค้านึงถึงความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้เนื้อ


สุกรที่มีคุณภาพและปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค จากนั้นเนื้อสุกรจะส่งไปจ้าหน่ายยังสถานที่ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

โดยเฉพาะร้านจ้าหน่ายเนื้อสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง ในโครงการ “ปศุสัตว์ OK” ที่ปัจจุบันมีมากถึง 7,487 แห่งทั่ว

ประเทศ ซึ่งทุกแห่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของเนื้อสัตว์ได้ตลอดสายการผลิตและมั่นใจได้ว่าหมูมาจาก

ฟาร์ม GAP แน่นอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารตกค้าง กา

รันตีโดยกรมปศุสัตว์ และหากเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบย้อนกลับและ

ด้าเนินการให้อย่างทันท่วงที

“เรื่องนี้ไม่ได้พบบ่อยจึงขอฝากเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะสามารถป้องกันได้ด้วยการบริโภคเนื้อหมูที่ปรุง

สุกเท่านั้น การรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด ต้องเน้นการปรุงสดใหม่ และปรุงให้สุกทุกครั้ง ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศา

เซลเซียสขึ้นไป เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อต่างๆได้ขอย้้าให้เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ หรือสุกๆ 

ดิบๆ อาจเสี่ยงป่วยโรคไข้หูดับท้าให้หูหนวกถาวรหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะน้าว่าหากมีแผลที่มือควรหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสเนื้อสัตว์หรือเลือดสัตว์โดยตรง อาจสวมถุงมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากเชื้อที่อาจปนเปื้อนจาก

แผลที่มือเข้าสู่เนื้อหมูหรือจากเนื้อหมูเข้าสู่แผล” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว


ส้าหรับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ แนะน้าว่า ควรเลือกซื้อจากตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้า 

ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ไม่ซื้อเนื้อที่มีกลิ่นคาว สีคล้้า หากรับประทานอาหารป้้งย่าง หมูกระทะ 

ควรท้าให้สุกก่อน แยกอุปกรณ์ ที่ใช้หยิบเนื้อสุกรสุกและดิบออกจากกัน ไม่ใช้เขียงของดิบและของสุกร่วมกัน การ

บริโภคอาหารปรุงสุกนอกจากจะเป็นการป้องกันโรคไข้หูดับแล้วยังเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here