ดีป้า เนรมิตงานใหญ่ “Thailand Digital IP Forum 2024” เดินหน้ายกระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ดีป้า เนรมิตงานใหญ่ “Thailand Digital IP Forum 2024” เดินหน้ายกระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล

 
21
มีนาคม 2567, กรุงเทพมหานครดีป้า จัดใหญ่งาน Thailand Digital IP Forum 2024 ภายใต้แนวคิด
The Next Frontier IP in the Era of AI Driven World กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้
ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท เอนก แอนด์ บริสชน จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด และ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน
Thailand Digital IP Forum 2024 ภายใต้แนวคิด The Next Frontier IP in the Era of AI Driven World กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเหล่าผู้ประกอบการ
SMEs ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับ
การส่งเสริม
การจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล รวมถึงบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข
่ายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเกิดการจับคูธุรกิจ (ฺBusiness Matching) ภายในงาน

 

จากนั้น ผศ.ดร.ณัฐพล ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมปญญาประดิษฐ์ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม
ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ อีกทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (
AI) ดังนั้นรัฐบาลต้องขับเคลื่อนองค์ประกอบสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเอไอ ประกอบด้วย AI Importer การเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเอไอจากนอกประเทศ AI Provider การส่งเสริมการพัฒนาเอไอภายในประเทศ
AI Distributor การประยุกต์ใช้เอไอเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัล AI Manpower การเตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัลสาขาเอไอ
และ
AI User การสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้เอไออย่างปลอดภัยแก่คนไทย นอกจากนี้ AI ยังส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี AI ซึ่ง ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะช่วยรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน Thailand Digital IP Forum 2024 ยังได้พบกับการบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของไทยในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทรัพย์สินทางปญญาด้านดิจิทัลในมุมมอง
ที่ต้องใจผู้ประกอบการไทยยุคป
ญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนโลก พลิกสถานการณ์ธุรกิจด้วยสิทธิบัตรจากเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ์ เปิดประสบการณ์ขยายผลตอยอดจากคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยผู้ประกอบการที่ได้การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปญญาในนวัตกรรมปญญาประดิษฐ์ การรับถายโอนเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สินทางปญญาจากหิ้งสู่ห้างและขยายวงกว้างสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพ และเคลดลับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัล

 

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการนำเสนอผลงานจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
AI ที่สงผลกระทบและสร้างความท้าทายต
การคุ้มครองและส
งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปญญาประเภทตาง ๆ รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากบูธกิจกรรมของ ดีป้า และคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายและบริษัทชั้นนำของประเทศ

 

สำหรับผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลสามารถติดตามรายละเอียด ข่าวสารกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ได้ทาง www.depa.or.th, Facebook Page: depa Thailand และ LINE OA: @depaThailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad