UREKAไฟเขียวเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น ขาย RO สัดส่วน 5:2 แจกวอร์แรนต์ 3:1 รองรับ 3 โปรเจคยักษ์ลงทุน 282 ลบ.ลุยงานระบบสาธารณูปโภคภาครัฐ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

UREKAไฟเขียวเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น ขาย RO สัดส่วน 5:2 แจกวอร์แรนต์ 3:1 รองรับ 3 โปรเจคยักษ์ลงทุน 282 ลบ.ลุยงานระบบสาธารณูปโภคภาครัฐ

UREKA บิ๊กเชนจ์!!! บอร์ดอนุมัติเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น ขาย RO ในอัตรา 5:2 พ่วงแจกวอร์แรนต์ฟรี 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ รองรับแผนลุย 3 โปรเจคยักษ์ลงทุนมูลค่า 282 ล้านบาท ขายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หนุนธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน เตรียมชงเข้าสู่วาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.นี้

นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 137,700,299.25 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจํานวน 158,884,960.75 บาท เป็นจํานวน 296,585,260.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจํานวน 550,801,197 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 550,801,197 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยแบ่งวิธีการจัดสรรดังนี้ จัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 254,215,937 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่โดย เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนเองมีอยู่ได้ และหากยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ และการจัดสรรเกินกว่าสิทธิแล้ว ให้จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด

นอกจากนี้ ยังจัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 296,585,260 หุ้น รองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราจัดสรร 3 หุ้น เดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ์

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯเข้าลงทุนโครงการผลิตและขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มูลค่าเงินลงทุน 237 ล้านบาท ผ่านบริษัท กิจการร่วมค้า ยูยู จำกัด (ยูยู) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเข้าลงทุนใน 2 โครงการ มีกำลังการผลิต 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมจำนวนน้ำประปาที่จะจำหน่าย 113.88 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ บริษัท กิจการร่วมค้า ยูยู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UREKA ถือหุ้นในสัดส่วน 90% และคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 99% เมื่อเพิ่มทุนชำระแล้วในครั้งถัดไป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ยูยู ได้เข้ายื่นประมูลงานจัดซื้อน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำประปาในส่วนภูมิภาค และปรากฏว่าเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 237 ล้านบาท ได้แก่ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิการเช่าระยะยาวในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำดิบ อาคารและเครื่องจักรในการประกอบกิจการ

โดยคาดว่าจะลงทุนในโครงการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ซึ่งกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ซื้อ ส่วนผู้ขายคือ บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 1. เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยขยายการดําเนินงานของบริษัทในโครงการด้านระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของบริษัทมาประยุกต์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ และการให้บริการแบบใหม่ 2. เป็นแหล่งรายได้ที่มีความต่อเนื่องระยะยาวและมีความเสี่ยงตํ่า ทั้งนี้จากการประเมินของผู้บริหารของบริษัท คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และสามารถรับรู้รายได้ทุกโครงการภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 3. เมื่อรวมกับมูลค่าสินทรัพย์ที่จะลงทุนครั้งนี้จะทําให้บริษัทมีการเติบโตด้านทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จะทําให้บริษัท ได้รับผลดีในด้านความเชื่อมั่นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัท และ 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ในการเป็นคู่สัญญาในโครงการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สโมสรทหารบกและกําหนดให้วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้ารวมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here