CPF หนุนฟาร์ม-โรงงานเพิ่มพื้นที่เขียว ร่วมโครงการ LESS ของ อบก. ปีที่ 7 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

CPF หนุนฟาร์ม-โรงงานเพิ่มพื้นที่เขียว ร่วมโครงการ LESS ของ อบก. ปีที่ 7 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก


 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เดินหน้าขับเคลื่อนแผนบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change)  และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการทั่วประเทศ และเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เข้าสู่ปีที่ 7  รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการปลูกต้นไม้และปลูกป่ากว่า  5 หมื่นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซีพีเอฟ กล่าวว่า   บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  วางแผนระบบโลจิสติกส์  ลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร รวมไปถึงการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน อาทิ  การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การอนุรักษ์ปกป้องและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตั้งแต่ปี  2558 เป็นต้นมา  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ( (Low Emission Support Scheme: LESS) ของอบก. มาอย่างต่อเนื่อง    
 
ทั้งนี้ ในปี 2558-2563 มีหน่วยงานของซีพีเอฟที่ได้รับการรับรองโครงการ LESS   ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวทุกปี รวมระยะเวลา  6 ปี มีปริมาณที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  52,782.764 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบกับการปลูกต้นไม้กว่า 120,000 ต้น (ขึ้นอยู่กับชนิดและความโตของต้นไม้ : ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))  โดยในปี 2564 นี้  หน่วยงานของซีพีเอฟ เข้าร่วมโครงการ LESS เป็นปีที่  7 แล้ว  


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมหลักสูตร "การวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้  เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ของ CPF" ให้กับพนักงานของฟาร์มและโรงงาน  เป็นหลักสูตรที่ซีพีเอฟพัฒนาร่วมกับอบก. เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ  การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ และสามารถคำนวณการกักเก็บคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้  โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากอบก. และซีพีเอฟ  ร่วมถ่ายทอดความรู้  สามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้จริง โดยปัจจุบัน อบรมไปแล้ว  15  รุ่น รวมจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม  750  คน    
 

"ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  จึงได้ส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน โรงงาน ฟาร์ม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" นายวุฒิชัย กล่าว  


ทั้งนี้  ตั้งแต่ปี  2558 เป็นต้นมา มีหน่วยงานของซีพีเอฟที่เข้าร่วมและได้รับรองโครงการ LESS  โดยแยกเป็นรายปี ดังนี้   ปี 2558 มีจำนวนหน่วยงานที่ขอรับรองฯ ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 54 หน่วยงาน  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 18,017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2559 ขอรับรอง  44 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 9,084 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ปี 2560 ขอรับรอง  51 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  7,468 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ปี 2561 ขอรับรอง  73 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  9,218 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ปี 2562 ขอรับรอง 25 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 3,052.066 ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า และปี 2563  ขอรับรอง  59 หน่วยงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  5,943.698 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมระยะเวลา  6 ปี หน่วยงานซีพีเอฟช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  52,782.764 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ./

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here