ICDL จัดงาน ICDL Digital Challenge 2023 พร้อมประกาศความร่วมมือ สคช. และพันธมิตร ยกระดับทักษะดิจิทัลไทยสู่สากล - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ICDL จัดงาน ICDL Digital Challenge 2023 พร้อมประกาศความร่วมมือ สคช. และพันธมิตร ยกระดับทักษะดิจิทัลไทยสู่สากล

 


ICDL Thailand จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ ICDL Digital Challenge 2023 ระดับประเทศไทย โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน และมีแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญจากหลายหน่วยงานหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน  อาทิ พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง  ผู้อำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกบัตริยาธิราช นาวาอากาศเอก เพทาย บุญสุยา  ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการสำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ผู้บริหารสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมอุตสากรรมซอฟต์แวร์ไทย นายกสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมไซเบอร์ ผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ


ปีนี้การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2023 ได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยในรอบคัดเลือกระดับสถาบันการศึกษา มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,500 คน จากสถาบันต่างๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวม 65 สถาบันทั่วประเทศ โดยได้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทยนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับสถาบันรวมทั้งหมด 79 คน  แบ่งเป็นจากระดับมัธยมศึกษา 39 คน ระดับอุดมศึกษา 40 คน ทุกคนล้วนเป็นสุดยอดฝีมือด้านดิจิทัลของสถาบันต่างๆ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดของแต่ละสายการแข่งขัน จากแต่ละระดับการแข่งขัน รวมจำนวน 11 คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่ง ICDL Asia ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ


ในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนาม ในโอกาสนี้ มร.ดาเมียน โอซัลลิแวน ประธานบริหารมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป พร้อมด้วย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะดิจิทัลของคนไทยสู่สากลคู่กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากลตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand และ Thailand 4.0 มาเป็นที่มีแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันที่ได้มีมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

นอกจากความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แล้ว ในงานได้มีการประกาศความร่วมมือกันของมาตรฐานสากล ICDL และพันธมิตรองค์กร สมาคม และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังคนทุกภาคส่วนให้มีทักษะดิจิทัลที่ดีได้มาตรฐานสากล ICDL โดยหน่วยงานที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ICDL อาทิ กรุงเทพมหานคร  สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สมาคมอุตสากรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad