ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life Click your Future - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life Click your Future

 

​​


บทบาทสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ความสำคัญกับ          การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในโครงการที่เป็นลักษณะของการอบรมเพื่อพัฒนาการ และกำกับดูแลทั้งในด้านนโยบายและด้านการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างและกำกับระบบของการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ         ของคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ได้แก่

​​1. ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นระบบที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาบนหลักความรับผิดชอบ โดยโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียน การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน มีลักษณะที่สนับสนุนต่อหลักการจัดสรรงบประมาณ จำนวนงบประมาณจะผันแปรตามจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน โรงเรียนจำเป็นต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อแข่งขันในการดึงดูดผู้เรียน

​​

​​2. ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างคุณภาพที่แตกต่างตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นอกจากนี้ยังมี การจัดการศึกษาในประเภทโรงเรียนนานาชาติที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหลักสูตรในต่างประเทศ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ     ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

​​3. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ การจัดการศึกษาเอกชนช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเอง ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง ทำให้สามารถจัดการศึกษา   ที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าโรงเรียนของรัฐโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 11,054 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 3,885 โรง (2) โรงเรียนประเภทนานาชาติ 226 โรง (3) โรงเรียนนอกระบบ 6,943 โรง


​​ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่

​​1. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามได้อย่างเหมาะสม

​​2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21           มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสมรรถนะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่อบรมครู ได้แก่ การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ควบคุมชุด KIT

​​3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) กิจกรรมที่อบรมครูและนักเรียน คือ การออกแบบและสร้างสื่อ   การเรียนการสอนโดยการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ควบคุมหุ่นยนต์

​​นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชน

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ชมรม หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้โรงเรียนส่งโครงงานเข้าแข่งขันทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เป็นต้นมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดย สถาบันกัลยาณมิตร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และ กองทัพอากาศ รับสมัครคนรุ่นใหม่  เข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ Out of the box (หนังสั้น) ภายใต้หัวข้อ “Out of the box” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่


– ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์


– ประเภทหนังสั้นด้านพัฒนาสังคม


– ประเภทหนังสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม


และโครงการ Clip your life Click your Future (วีดีโอ) ภายใต้หัวข้อ “Clip your life Click your Future” โดยจะต้องมีเนื้อหา เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้ทันเท่าสื่อ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศและเกียรติบัตร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 กันยายน 2565


         


จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box (หนังสั้น) และโครงการ Clip your life Click your Future (วีดีโอ) เพื่อชิงรางวัลตามรายละเอียดข้างต้น 


ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : pef2532@gmail.com โทรศัพท์ : 02-522-7777 Line Official : https://lin.ee/PE5Jk8p  หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน


และที่

https://opec.go.th/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here