กนอ. ผนึก ส.อ.ท. ยกระดับโรงงานในนิคมฯ เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กนอ. ผนึก ส.อ.ท. ยกระดับโรงงานในนิคมฯ เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 


วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดันขับเคลื่อนนิคมฯ ด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นสร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาตร์ กนอ. สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า กนอ.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ส.อ.ท.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่ง กนอ.และส.อ.ท.ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และร่วมเป็นหน่วยงานที่จัดทำระบบและให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ร่วมกันดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยในระยะเวลาความร่วมมือที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเป็นอย่างดี อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานสากล และนำไปประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และทุกขนาดอุตสาหกรรม การจัดงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum ร่วมกัน และการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้ (2563) กนอ.ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน จึงได้ขยายกรอบความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และพัฒนาสิทธิประโยชน์และมาตรการจูงใจ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ.เพื่อดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมได้รับใบรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแล้ว จำนวน 172 โรงงาน โดยกระจายอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 23 แห่ง ซึ่งการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ.รวมถึงการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการเกิดของเสียและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

 

ด้านนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) กล่าวว่า ส.อ.ท. มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริการ (Service Organization) ทั้ง 6 ด้าน เพื่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาล ด้วยการส่งเสริมปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย ส.อ.ท. ได้ร่วมมือกับ กนอ.ในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และร่วมเป็นหน่วยงานจัดทำระบบและรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2563 ยังคงมีความร่วมมือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ทั้งการส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้การรับรองการเป็น Eco Factory สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ. ที่สำคัญสามารถสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสิทธิประโยชน์ รวมทั้งมาตรการ  จูงใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ.

 

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น โดย กนอ.ได้กำหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้ใน 5 มิติ 22 ด้าน แบ่งการยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ Eco-World Class / Eco-Excellence และ Eco-Champion ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here