ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 12 เมษายน 2564 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 12 เมษายน 2564


 ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวง  สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นั้น

 

ธนาคารขอเรียนเพื่อทราบว่า เนื่องจากขณะนี้ โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดและกระจายออกไปใน      วงกว้าง โดยพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อนของการรวมตัวกันของคนจำนวนมากอย่างใกล้ชิด ธนาคารมีความห่วงใยและให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อสุขภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้นเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากมาตรการและแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 300 ที่นั่ง ทั้งนี้ เมื่อจำนวนที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้วจะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามเจตนารมณ์  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้น

 

นอกจากนี้ ธนาคารขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  1. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermoscan โดยธนาคารกำหนดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าภายในอาคารสำนักงานใหญ่ หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป  จะไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคาร ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
  3. ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะสถานที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะไม่อนุญาตให้เข้ามายังอาคาร เพื่อเข้าร่วมงานการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
  4. ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างประชุมตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

 

 

 

สำหรับสื่อมวลชน กรณีเป็นผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น โดยธนาคารมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ธนาคารจึงของดการพบปะและสัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารทุกท่าน โดยธนาคารต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

ธนาคารขอเรียนว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อาจไม่ได้รับความสะดวกเช่นที่ผ่านมา    ด้วยธนาคารได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของทางราชการ โดยเฉพาะของดแจกของชำร่วย พร้อมงดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here