ซีพีเอฟ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เติมรอยยิ้มและกำลังใจให้ผู้สูงวัย ในวันผู้สูงอายุและปีใหม่ไทย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เติมรอยยิ้มและกำลังใจให้ผู้สูงวัย ในวันผู้สูงอายุและปีใหม่ไทย


 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ปลูกฝังพนักงานสานต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  ตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักตอบแทนคุณผู้สูงอายุในสังคม ร่วมเติมรอยยิ้ม เติมความสุข และกำลังใจ ในวันผู้สูงอายุและวันปีใหม่ไทย  13 เมษายนของทุกปี   เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ไม่มีลูกหลานดูแลและไม่มีรายได้  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     

ซีพีเอฟตระหนักและปลูกฝังพนักงานในองค์กร รู้จักตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุในสังคม  ซึ่งเทศกาลปีใหม่ไทย 13 เมษายนของทุกปี และตรงกับวันผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าปีนี้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด -19  ซีพีเอฟ ยังเดินหน้าเติมรอยยิ้ม เติมความสุข และส่งมอบกำลังใจสู่ผู้สูงอายุ ในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” โดยนำเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพเดือนละ 2,000 บาท มอบให้ผู้สูงอายุในโครงการที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มและโรงงาน  ไม่มีลูกหลานดูแลและไม่มีรายได้  พร้อมทั้งเข้มงวดมาตรการเพื่อป้องกันโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดของโควิด-19   อาทิ  การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ  
 

ในปี  2564  โครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” มีจำนวนผู้สูงวัยรวม 385 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวนผู้สูงวัย 345 ราย โดยตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไปแล้วประมาณ  900  ราย ซึ่งผู้สูงวัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อดำรงชีวิตเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน นอกจากนี้ จิตอาสาซีพีเอฟ มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงวัยด้วย


นอกจากการให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยในโครงการฯดังกล่าวแล้ว  โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ มีการนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ กลุ่มติดบ้านและติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียง หรือติดบ้าน สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย  อาทิ  จิตอาสาของโรงงานธารเกษม ซีพีเอฟ จังหวัดสระบุรี   นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่สด ฯลฯ  มอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง  หมู่ 2 ตำบลโคกตูม  โดยมอบผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  เพื่อนำไปแจกจ่ายและส่งต่อให้แก่ผู้สูงวัย  ช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโควิด-19  
 

ทางด้านโรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี ดูแลผู้สูงวัยในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย 9 ราย รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการ"ซีพีเอฟ ใจถึงใจ สู่ผู้สูงวัยในชุมชน"  ดูแลผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่รอบโรงงานที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี โดยจะดูแครอบคลุมในเรื่องของที่อยู่อาศัย เช่น ห้องน้ำที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้สูงวัย  โดยเปลี่ยนจากส้วมซึมเป็นชักโครก   ในส่วนของห้องนอนที่ถูกสุขลักษณะ และความปลอดภัยบริเวณรอบที่อยู่อาศัย   เป็นต้น ./

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here