จัดอบรมเสริมเขี้ยวเล็บผู้บริหาร และพนักงาน ก้าวสู่องค์กรคุณธรรมและสมรรถนะสูงในยุคเศรษฐกิจใหม่ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

จัดอบรมเสริมเขี้ยวเล็บผู้บริหาร และพนักงาน ก้าวสู่องค์กรคุณธรรมและสมรรถนะสูงในยุคเศรษฐกิจใหม่

 


อ.ส.ค.ก้าวล้ำ  จัดอบรมหลักสูตร“การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมและองค์กรสมรรถนะสูง
เสริมเขี้ยวเล็บองค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่

 


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์  รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวว่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่แบบ Digital Economy & Disruptive Changes ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้มีสมรรถนะสูง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและยั่งยืน   ดังนั้น อ.ส.ค.ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมและองค์กรสมรรถนะสูง ขึ้น 

 

    โดยเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย มุ่งเน้นทำความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณธรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานขององค์กร สมรรถนะสูง รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม พัฒนาการทำงานไปพร้อมกัน ผนวกกับเสริมหลักการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
(Growth Mindset) ที่จะช่วยให้ปรับตัว บนความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้  รวมไปถึงเสริมความเข้าใจในการคิดริเริ่มให้พัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพเพื่อไปบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล   ตลอดจนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อ.ส.ค. มีความเข้าใจหลักการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้แล้วนำไปสู่การปรับใช้ ในการทำงานและปรับตัวร่วมมือร่วมใจกันสร้างองค์กรอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ  

 

 ดังนั้น ผู้นำและทีมงานในส่วนงานต่างๆ ต้องมีหน้าที่ร่วมมือกันสร้างผลงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของการสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม ซึ่งผู้นำและทีมงานทุกคนต้องพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา ด้วยหลักการขององค์กรคุณธรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมไปถึง การปรับตัวร่วมมือกันคิดริเริ่ม แก้ปัญหางาน ปรับปรุงงานและสร้างกระบวนการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างเข้มแข็ง เพื่อจะสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเสริมสร้างความสำเร็จขององค์กรในภาพรวมได้

 

 

             “อ.ส.ค. มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะผลักดันให้มีการการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ในยุคเศรษฐกิจใหม่และผู้บริหารสามารถการก้าวข้าม Comfort Zone เพื่อเรียนรู้สู่การสร้างกรอบความคิดใหม่ๆในอนาคต  รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงยคใหม่”
นายสุชาติ  กล่าว 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here