ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดับ Silver Award จากความสำเร็จของการโครงการ “แบ่งปัน “ทีเด็ด” เพื่อบุคลากรและสังคม “อิ่มรู้” (Kitchen of Knowledge)” นวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้รูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ด้วยแนวคิด “ความรู้ที่ดี คือความรู้ที่ได้ใช้” ขับเคลื่อนประเทศชาติ สังคม และองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน ในงาน Thailand HR Day 2022 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตยั่งยืน และสามารถส่งต่อคุณค่าสู่คู่ค้าและสังคมรอบข้าง ซึ่งการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นอีกรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีไปต่อยอดทำงานให้บรรลุผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ดำเนิน โครงการ “แบ่งปัน” “ทีเด็ด” เพื่อบุคลากรและสังคม “อิ่มรู้” (Kitchen of Knowledge) เป็นนวัตกรรมในการจัดการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความรู้ที่ดี คือความรู้ที่ได้ใช้” โดยให้ความสำคัญกับ การแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จได้จริง หรือ “ทีเด็ด” ของหน่วยงาน ผนวกกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ผู้เรียนรู้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรรุ่นใหม่ ทำงานด้วยความมั่นใจ ต่อยอดความสำเร็จ ตอบรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยถ่ายทอดขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับคู่ค้าธุรกิจและชุมชนให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน


“รางวัลที่ได้รับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ที่จะเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ผ่านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่ดำเนินการมานานกว่า 15 ปีแล้ว โดยโครงการฯ นี้เป็นการสร้างนวัตกรรมต่อยอดกระบวนการการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและนำไปใช้จริง สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรที่เปลี่ยนไป หรือ 3-JUST: Just Enough (ปริมาณที่ใช่) Just in Time (เวลาที่ใช่) และ Just for Me (เนื้อหาที่ใช่) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น “คนดี คนเก่ง " มาร่วมสร้างความสำเร็จให้กับประเทศชาติ สังคม และองค์กร ตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ของเครือซีพี” นางสาวพิมลรัตน์กล่าวโครงการแบ่งปัน “ทีเด็ด” เพื่อบุคลากรและสังคม “อิ่มรู้” (Kitchen of Knowledge) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่ของซีพีเอฟ ผ่านการนำองค์ความรู้ ความสำเร็จมาขยายผลให้เกิดประโยชน์ สร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจ และสร้างความสำเร็จให้กับคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมยกระดับทักษะแก่ นิสิต นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต

โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน./

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad