CPF สานต่อภารกิจยกระดับการศึกษา"คอนเน็กซ์ อีดี"สู่ปีที่ 8 ส่งเสริมเด็กไทย ก้าวทันโลกศตวรรษที่ 21 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

CPF สานต่อภารกิจยกระดับการศึกษา"คอนเน็กซ์ อีดี"สู่ปีที่ 8 ส่งเสริมเด็กไทย ก้าวทันโลกศตวรรษที่ 21

 


บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  มุ่งมั่นสานต่อภารกิจขับเคลื่อนอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์  อีดี (CONNEXT ED) เข้าสู่ปีที่ 8  

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ นำทักษะใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21 มาใช้ อาทิ   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด (Coding) การจัดการเรียนการสอนแบบ   Active Learning  และ STEM เพื่อบูรณาการความรู้ระหว่างวิชาต่างๆ ควบคู่กับต่อยอดทักษะวิชาชีพ  พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของทีมผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ร่วมทำงานวางแผนยกระดับการพัฒนาการศึกษาร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน                
   

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี   เปิดเผยว่า
ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  โดยเป็น 1  ใน 12  องค์กรเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์  อีดี เพื่อร่วมยกระดับความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งในปี 2566  ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่  8     มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและ
เทคโนโลยี เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน และส่งเสริมการนำทักษะใหม่ๆและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 มาใช้  อาทิ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด (Coding) การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการ  Proactive teacher for active learning  และโครงการ STEM Education
     
บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพ โดยนำโมเดลองค์ความรู้ (Best Practice)โครงการ"โรงเรือนจําลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่"ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะอาชีพ ลดปัญหาด้านโภชนาการของเด็กนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้อุตสาหกรรมแปรรูปไก่ไข่ขนาดย่อม  นำมาถอดบทเรียนของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ  เป็น 1 ใน 17 โมเดลต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้  นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ส่งเสริมโครงการด้านวิชาชีพอื่นๆ อาทิ  โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร  โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย  โครงการขนมและเบเกอรี่  เป็นต้น        
         

" ซีพีเอฟ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ทั้งด้านงบประมาณ  และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานร่วมกับสถานศึกษา  เราจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและอยู่ในดีเอ็นเอของพวกเราชาวซีพีเอฟ  ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์   คือ  คำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และมองประโยชน์ขององค์กรเป็นลำดับสุดท้าย" นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว
   
นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า   ในปี 2566  ซีพีเอฟ มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อทำงานวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในความดูแลของซีพีเอฟ  298 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสระบุรี  โดยจะเพิ่มจำนวนผู้นำรุ่นใหม่เป็น 150 คน จากปัจจุบันมีผู้นำรุ่นใหม่แล้ว  4 รุ่น รวม  83 คน     ซึ่งจะทำให้สัดส่วนของผู้นำรุ่นใหม่ที่ดูแลโรงเรียนปรับจาก   1 : 4  เป็น 1 : 2  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นเพื่อนคู่คิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู  มุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน (School  Grading)  จากระดับดีสู่ระดับยอดเยี่ยม  ทั้งด้านผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและกรสอน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน                  

ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี   เป็นการทำงาน 3  ประสาน  โดยภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส    กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา   เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ำ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน ./  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad