EA ส่ง บ.ย่อย “กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช” เซ็น MOU กับ บพข. "โครงการ บพข. - GTR" ร่วมวิจัยพัฒนา "ปาล์มน้ำมัน" สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของไทย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

EA ส่ง บ.ย่อย “กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช” เซ็น MOU กับ บพข. "โครงการ บพข. - GTR" ร่วมวิจัยพัฒนา "ปาล์มน้ำมัน" สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของไทย


 บมจพลังงานบริสุทธิ์ (EAส่ง บจก.กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด (GTRหรือบริษัทย่อย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมมือโครงการ บพข. - GTR  เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม ภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย

 


นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจพลังงานบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า บจกกรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช (GTRซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สอวชโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนัวตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการทุน

 


บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด หรือ GTR มีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของกลุ่ม EA โดยมีการสร้างมูลค่าเพิ่มกับวัตถุดิบทางเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้บริษัทมุ่งเน้นการศึกษาสารโอลีโอเคมีคัลส์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติอย่าง "ปาล์มน้ำมัน ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน แต่ยังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและความไม่แน่นอนของราคา ซึ่งส่งผลโดยตรงตั้งแต่ระดับเกษตรกรจนถึงระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้จัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อมุ่งตอบสนองการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จึงทำให้เกิดความร่วมมือโครงการ "บพข.-GTRในครั้งนี้

 

"ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการร่วมวิจัยพัฒนาระหว่างรัฐและเอกชน อันจะสร้างคุณค่าเพิ่มและประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมภายในองค์ความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีด้านอื่นๆ และวิศวกรรมมาบูรณาการและพัฒนาผ่านงานวิจัยที่เอกชนเห็นว่ามีศักยภาพทางการตลาดสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ โดยดำเนินร่วมกับสอวช.(บพข.) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม สอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกันและกันนายอมรกล่าวในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here