มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)

 


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการมูลนิธิ สอวน. ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยจำนวน 4 คน ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ในเดือนสิงหาคม 2564  โดยความร่วมมือกับอีก 2 องค์กรหลัก ได้แก่  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการยกระดับการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงรอบตัว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้กล่าวถึง ความเป็นมา ในฐานะศูนย์เจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รับผิดชอบในการคัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความรู้ด้านธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ เตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับนานาชาติ และอบรมให้ความรู้บุคลากรครูระดับมัธยมปลายด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภายใต้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในปีพุทธศักราช 2561 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 12” ภายใต้หัวข้อ Earth Science for All โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพตัวแทนประเทศไทย ในการต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์กว่า 30 ประเทศทั่วโลก นับเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ และเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน”

ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการมูลนิธิ สอวน. อีกครั้ง ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย  ในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เล็งเห็นความสำคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และมุ่งมั่นทุกสรรพกำลังที่จะพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศในด้านนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here