ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

 


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  สร้างสังคมแห่งความสุขและเกื้อกูลกัน สานต่อ”โครงการกองทุนซีพีเอฟ  คืนสุขผู้สูงวัย”  ปลูกฝังพนักงานในองค์กรรู้จักกตัญญูรู้คุณ  แบ่งปัน ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานของบริษัททั่วประเทศที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ขาดคนดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น         

     

“โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”  เป็นโครงการที่ซีพีเอฟดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้  โดยตลอด  10  ปีของการดำเนินโครงการฯ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวมมากกว่า 800 ราย  และเป็นการให้ความช่วยเหลือไปตลอดชีวิตจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม  ซึ่งล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2563   มีจำนวนผู้สูงอายุที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯอยู่ที่  357 ราย กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ  และในทุกๆปี จะมีการพิจารณารับผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขเข้าโครงการเพิ่มเติม     
      
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ซีพีเอฟประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ
 
นางทองเทื้อม ช่างประดิษฐ อายุ 84 ปี อาศัยในพื้นที่หมู่  7 ต . จำปา  อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา   ผู้สูงวัยที่ซีพีเอฟรับเข้าร่วมโครงการ ปี 2559  ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ( เป็นผู้สูงวัย  1 ใน 6 ราย ที่โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือดูแล) ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งท่อนล่างและหูตึง กินและนอนอยู่ที่ศาลาเล็กๆของทางเทศบาลตำบลท่าหลวงสร้างให้   โดยทุกๆวันจะมีเด็กศูนย์ปฏิบัติธรรมนำอาหารมาให้คุณยายเพื่อไว้รับประทานทั้ง 3 มื้อ     คุณยายมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน และได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เดือนละ 2,000 บาท  เป็นเวลา  5 ปีแล้ว       
นางบัวผัน  มาลัยลิน  อายุ 81 ปี   ผู้สูงวัยอีกรายที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปี  2554 ซึ่งเป็นปีแรกของการทำโครงการ โดยอยู่ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือเช่นเดียวกัน ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีภาระต้องดูแลบุตรชายซึ่งเป็นอัมพาตนอนติดเตียง   รายได้ที่เยียวยาครอบครัวมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  800 บาทต่อเดือน  และได้รับเงินช่วยเหลือจากซีพีเอฟเดือนละ 2,000 บาท มาเป็นเวลา  10 ปีแล้ว  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟช่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น ซื้อที่นอนใหม่แทนของเดิมซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้           
         
นางผิว ขยายวงศ์  อายุ 90 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซีพีเอฟรับเข้าโครงการ ฯ ปี  2562 ในความดูแลของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยของซีพีเอฟ มีปัญหาเดินไม่สะดวก เพราะเคยขาหัก ทำให้ขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน  รวมทั้งอายุมากจึงมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองไม่ค่อยเห็น  คุณยายผิวอาศัยอยู่โดยลำพัง ไม่มีลูกหลานดูแล มีเพื่อนบ้านที่มาช่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว โดยมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 900 บาทต่อเดือน  และเงินช่วยเหลือที่ซีพีเอฟมอบให้เพื่อใช้ในการดำรงชีพทุกเดือน         
              
“กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”  จัตตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองไม่ได้  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ  สภาพจิตใจ อารมณ์  และสภาพแวดล้อม  โดยใช้เกณฑ์พิจารณารับผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ  ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนรอบฟาร์มหรือโรงงานของซีพีเอฟในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร  ซึ่งนอกจากเงินช่วยเหลือที่ใช้ในการดำรงชีพ  2,000 บาททุกเดือนแล้ว  เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟออกเยี่ยมเยียนและติดตามสอบถามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง./  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here