“คืนสุขผู้สูงวัย”สู่ปีที่ 10 ซีพีเอฟ ร่วมเติมกำลังใจและสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในชุมชน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“คืนสุขผู้สูงวัย”สู่ปีที่ 10 ซีพีเอฟ ร่วมเติมกำลังใจและสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในชุมชน

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สานต่อ “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เข้าสู่ปีที่  10  ช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของบริษัท ที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไร้ที่พึ่งพิงและเป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิตไปแล้วมากกว่า 800 ราย   เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญู   
     
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์    รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เปิดเผยว่า  โครงการดังกล่าวเน้นให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งตลอด 9 ปีที่ดำเนินโครงการฯ ช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของบริษัทไปแล้วมากกว่า  800  ราย โดยสนับสนุนงบประมาณรวมมากกว่า  80 ล้านบาท และเป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิต โดยในปี  2563 นี้  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรายใหม่เข้าโครงการเพิ่มเติมอีก        

นอกจากการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ในการดำรงชีพทุกๆเดือนแล้ว  จิตอาสาของซีพีเอฟยังได้ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อติดตามความเป็นอยู่  โดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆที่มีโอกาสไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น นอกจากนี้  ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม .)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานีอนามัย   ลงพื้นที่ไปกับจิตอาสาซีพีเอฟเพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัย ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ
 
นางหนึ่ง ทะนงศรี ประธานอสม.หมู่ 8 ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  เล่าว่า  ในชุมชนหมู่ 8 ต.เจดีย์หลวง มีผู้สูงอายุที่อยู่ในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย จำนวน  3 ราย ซึ่งทั้งสามรายไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ทางซีพีเอฟมอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุได้อย่างมาก  และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุดีขึ้น อยากให้บริษัทฯทำโครงการนี้ไปนานๆ   เป็นโครงการที่ดีและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พึ่งพิงได้จริง
 
นางกัลยา วราสินธุ์ ประธานกลุ่ม อสม. ตำบลดอนกระเบื้อง  อำเภอบ้านโป่ง    จังหวัดราชบุรี  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อสม.มานานถึง 29 ปี เล่าว่า   อสม.มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและผู้สูงวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และในบางครั้งก็ช่วยเหลือในการซื้อของจำเป็น แต่อสม. มีกำลังทรัพย์ไม่พอที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง ซีพีเอฟมีโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นการช่วยเหลือคนที่ลำบากและสมควรได้รับการดูแล 
 
 
นางแก้ว แก้วหน่อเมือง ผู้สูงวัยในโครงการฯ ซึ่งอาศัยในพื้นที่หมู่  8   ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  กล่าวว่า  ขอบคุณซีพีเอฟที่มอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก  ขาดเหลืออะไรทางเจ้าหน้าที่ก็จัดหามาให้  ตอนนี้ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก อยากให้มีโครงการอย่างนี้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยไปอีกนานๆ    
 
ซีพีเอฟ ริเริ่มโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”มาตั้งแต่ปี  2554 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สูงวัยเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีเกณฑ์พิจารณาผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือใหม่  คือ  1. ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป 2.เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน ฟาร์ม หรือสาขาของบริษัทไม่เกิน 5 กิโลเมตรและอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 1ปี   3.ไม่เป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติด และการพนัน  4.ฐานะยากจนและถูกทอดทิ้งหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ปรากฎว่ามีรายได้ โดยตลอด  9 ปีของโครงการ  มีผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม และบางรายมีลูกหลานที่รับไปดูแล  ซึ่งบริษัทฯมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรายใหม่เพิ่มเติมเข้าโครงการในทุกปี ./  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here