TFG ลงนาม MOU กับคณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ “ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน” นำความรู้-เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ-ยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

TFG ลงนาม MOU กับคณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ “ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน” นำความรู้-เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ-ยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย


 บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน “การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน” แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ  "น.สพ.เพชร นันทวิสัย" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระบุความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  พร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านห้องปฏิบัติการและบุคลากร ตลอดจนการฝึกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

          นายสัตวแพทย์ เพชร นันทวิสัย  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯและบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช  คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน “การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน” ซึ่งรวมไปถึงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

            "สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คืองานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาด้านวิชาการสัตวแพทย์ และสนับสนุนหรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูงสุด"

            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวอีกว่าในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย ด้านงบประมาณในแต่ละโครงการ รวมทั้งด้านห้องปฏิบัติการและบุคลากร การนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ตลอดจนกิจกรรมด้านการเรียน การสอน และการฝึกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

            ทั้งนี้ บริษัทฯมีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาร่วมถึงหน่วยงานอื่นๆ ด้านการส่งเสริมงานวิจัย ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมมือในการทำวิจัยเพราะองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ TFG  และยังเป็นการรองรับการขยายตัว และพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here