กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ส.อ.ท. ขับเคลื่อนโครงการ “สถานประกอบการ ต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ส.อ.ท. ขับเคลื่อนโครงการ “สถานประกอบการ ต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal”

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการ ต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” เพื่อให้เกิดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานในการพัฒนาสถานประกอบการ ให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้อย่าง “ปลอดภัย และ ไร้โควิด”

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก นั้น กรมควบคุมโรค ได้เห็นความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มกันทำงาน จึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ ซึ่งหากไม่มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้ว อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้ในวงกว้าง จนส่งผลกระทบในระดับประเทศได้

สำหรับแนวทางในการดูแลกลุ่มแรงงานให้ปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น เริ่มต้นจากการจำแนกการทำงานเป็นรายกิจกรรม เพื่อทำการประเมินโอกาสติดเชื้อโควิด และพัฒนาเป็นข้อกำหนด ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบการ ตามแนวคิด New Normal อนึ่ง โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คัดเลือกสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์ จัดทำแนวปฏิบัติในการลดการติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการ และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลสถานประกอบการ และ ระยะที่ 2 คือ การขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ และการขับเคลื่อนงานในมิติความเชื่อมโยงในพื้นที่และสังคมโดยรวม นำไปสู่การขยายผลไปสู่สถานประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาดูแลสุขภาพของประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำหนดแนวทางการเยียวยาเพื่อเสนอต่อภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยสถานประกอบการต่างให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการป้องกันที่ดีอยู่แล้ว ขอให้ภาครัฐออกมาตรการที่ชัดเจนและให้ความช่วยเหลือ เช่น ลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการณ์ที่ใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเพื่อโควิด-19 เป็นต้น

ในวันนี้กรมควบคุมโรค ได้มอบโล่เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งนี้ ให้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และต้นแบบสถานประกอบการต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท จตุรเจริญชัย จำกัด จ.ราชบุรี (สถานประกอบการขนาดเล็ก) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร (สถานประกอบการขนาดกลาง) และ 3.บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด จ.นครปฐม (สถานประกอบการขนาดใหญ่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad