ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”เฟสสอง ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเล - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”เฟสสอง ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ”ซีพีเอฟ  ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน”   ระยะที่สอง ปี 2562-2566  จับมือกรมอุทยานแห่งชาติ   สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล  พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์  ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  หลังผลสำเร็จของโครงการระยะที่ 1 เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น     
            

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  กล่าวว่า  ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่การเป็น“ครัวโลก” ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับให้ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทางของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร โดยได้ดำเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์  3  เสาหลัก  คือ  อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน  ดินน้ำป่าคงอยู่   สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยมากกว่า  1 หมื่นไร่  ผ่านการดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง 5,971 ไร่   โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน 2,388  ไร่   และโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการทั่วประเทศรวม 1,720 ไร่    

“ เป้าหมายของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป คือ   มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้   เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  ปรับปรุงสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง”  นายวุฒิชัย กล่าว 

ทั้งนี้   ปี 2562-2566  เป็นการสานต่อโครงการ”ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ระยะที่หนึ่ง  ซึ่งบริษัทฯ  ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชึวภาพของระบบนิเวศบนบกและทะเล ที่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  บนเนื้อที่รวม 266 ไร่  เป็นแปลงปลูกป่าต่อเนื่องจากแปลงที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูในระยะแรก (ปี 2557-2561)  ซึ่งซีพีเอฟร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ทช.) และชุมชน ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก ปลูกป่าใหม่ 104 ไร่  ดูแลและอนุรักษ์ป่าเดิม  500 ไร่  โดยในช่วง  5 ปีของโครงการระยะแรกสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนไปแล้วรวม  2,388 ไร่  ในพื้นที่ยุทธศาสตร์  5 จังหวัด คือ  ระยอง สมุทรสาคร สงขลา  พังงาและชุมพร   
            
 
นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า   ความร่วมมือในลักษณะ 3 ประสาน โดยภาครัฐ  เอกชน และชุมชน ในโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ช่วยฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน  2,388 ไร่   อาทิ  ป่าชายเลนที่ ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  หลังการอนุรักษ์และฟื้นฟูพบว่ามีการตกตะกอนของชั้นดินสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง  ผืนป่าที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน   ปริมาณสัตว์น้ำกลับเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น  เช่น ปูแสม ปูก้ามดาบ  หอยแครง หอยเสียบ หอยกระปุก  เป็นต้น  รวมทั้งสัตว์ที่หายไปจากพื้นที่เป็นเวลาหลายปี   เช่น หอยพิม   ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู     
 
นอกจากสภาพป่าชายเลนที่กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้ว   ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมอบเงินสำหรับเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ดูแลและบริหารโดยชุมชนเอง  สามารถนำไปส่งเสริมด้านอาชีพของชาวบ้านในชุมชนให้มีรายได้  และได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน 2 พื้นที่  คือ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต. ปากน้ำประแส  อ.แกลง  จ.ระยอง  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและนำเงินส่วนหนึ่งเข้ากองทุนฯ  ใช้ในการอนุรักษ์และดูแลป่าอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here