ธนาคารกรุงเทพ ยึดมั่นแนวทางเติบโตผ่านเจตนารมณ์ ESG พร้อมเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ธนาคารกรุงเทพ ยึดมั่นแนวทางเติบโตผ่านเจตนารมณ์ ESG พร้อมเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

 


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นแนวทางเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเจตนารมณ์ 
ESG จับมือผู้เชี่ยวชาญ-นักวิชาการ พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยง ชวนลูกค้าปรับโมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมเดินหน้าแนวทางปฏิบัติ 8 มิติอย่างต่อเนื่อง ย้ำจุดยืน เพื่อนคู่คิด ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

 

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Emission) ผ่านเจตนารมณ์ด้าน ESG หรือการคำนึงถึงประเด็นพื้นฐานทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG โดยได้ประยุกต์แนวทางดังกล่าวเข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้านการเงินธนาคาร รวมถึงประสานการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงทางกายภาพของภาวะโลกร้อน (Physical risk) และความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Transition risk) ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยน Business Model ที่จะนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยธนาคารให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและการให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ลูกค้าพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

 

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการในหลากหลายด้าน เพื่อสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งลูกค้าและสังคม ให้สามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันใน 8 มิติ ประกอบด้วย 1.) การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการบริหารและเครื่องมือที่ช่วยประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 2.) การสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในปี 2564 ที่ธนาคารผู้รับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) ตราสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Bond ในสัดส่วนถึง 66ของมูลค่าตราสารดังกล่าว 3.) บริการสินเชื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับเอสเอ็มอี เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับธุรกิจที่ต้องการลงทุนด้านธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 4.) การสนับสนุนเอสเอ็มอี ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ผ่านการสร้างเครือข่าย บัวหลวงเอสเอ็มอี และ โครงการเกษตรก้าวหน้า 5.) การสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน สนับสนุนตั้งแต่การสร้างโรงเรียนในพื้นที่ชนบท การพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู และความรู้ด้านการเงิน 6.) การดูแลกลุ่มเปราะบาง ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 7.) การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมและประกวดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และ 8.) การทำนุบำรุงศาสนา โดยในด้านพิธีการทางศาสนาและการสนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตรคณะสงฆ์

 

“ธนาคารกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในด้าน ESG แต่กระบวนการเหล่านี้ธนาคารคงไม่สามารถทำตามลำพังได้ หากแต่เราได้พยายามประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีข้อมูลความรู้ ทั้งลูกค้าที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญถึงประเด็นเหล่านี้และยินดีปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจไปด้วยกัน เพราะแน่นอนว่า ในหลาย ๆ กระบวนการทำงานแบบใหม่ อาจมีต้นทุนเพิ่มและสุดท้ายก็ต้องถูกส่งต่อไปถึงลูกค้าที่ปลายทางของห่วงโซ่อุปทานในที่สุด รวมถึงอาจทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งธนาคารยินดีและพร้อมจะเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่ช่วยสนับสนุนทั้งด้านบริการทางการเงินและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อการลงทุนสำหรับความเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง (Robust) ยืดหยุ่น (Resilient) และ ยั่งยืน (Sustainable) ในระยะยาวอย่างแน่นอน” นายจรัมพร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here