MOU รัฐบาลก้าวไกล ผลักดันวาระร่วม 23 ข้อ 5 แนวทาง - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

MOU รัฐบาลก้าวไกล ผลักดันวาระร่วม 23 ข้อ 5 แนวทาง

 


แถลงการณ์ MOU ก้าวไกล พร้อม 8 พรรคร่วมรัฐบาล วันนี้ พิธา อ่านวาระ 23 ข้อ พร้อม 5 แนวทางปฏิบัติ หัวหน้าพรรคลงนาม จรดปากชักภาพโชว์สื่อชื่นมื่น ยุคการเมืองประชาธิปไตยมิติใหม่ วาระ 23 ข้อ มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตรวจสอบได้ที่นี่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยมี พรรคก้าวไกล เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยพร้อมกับแถลงการเซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันถึงวาระ 23 ข้อ ตลอดจนนโยาบยต่าง ๆ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

โดยหลังจาก นายพิธา อ่านรายละเอียดวาระ 23 ข้อ ตลอดจน 5 แนวปฏิบัติที่ทุกพรรคเห็นพ้องกันในบันทึกความเข้าใจ ต่อหน้าโต๊ะแถลงการณ์จบลง นาทีประวัติศษสตร์ร่างบันทึกข้อตกลง MOU ทางการเมืองฉบับแรกของไทยก็ถือกำเนิดขึ้น หลังจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกคนที่ 30 จรดปากกาเซ็นเอ็มโอยูเป็นคนแรก ก่อนจะยืนถือร่วมกับ น.พ.ชลน่าน และแกนนำอีก 7 พรรค ร่วมเฟรม


สำหรับรายละเอียดบันทึกความเข้าใจ MOU ที่ทุกพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเห็นร่วมกันวาระ 23 ข้อ


(มีการเพิ่มเิตมและเปลี่ยนแปลในบางประเด็นจากที่มีการรนำเสนอข้อมูลมาก่อนหน้า)


1. ฟื้นฟูประชาธิปไตย รวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุด โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน


2. ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรส สำหรับคู่รักทุกเพศ โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่า ขัดแย้งกับหลักการของษศสนาที่ตนเองนับถือ


3.ผลักดันการปฏิรูประบบราชการ ตำรวจ กองทัพ และกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องกับหลัก

ประชาธิปไตย โดยยึดหลักความโปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน


4. เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ เป็นระบบสมัครใจ ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารยามศึกสงคราม


5. ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง


6. ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ เพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต


7. แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน


8. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม


9. ยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากิน และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น ตัด ลด หรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งใบอนุมัติ อนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรม และสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้


10. ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิในการไม่เห็นด้วย เฉพาะอุตสหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วเตหุผลทางด้านศาสนา


11. ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ด้วยการผลักตันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน รวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่า


12. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า การคำนวณราคา และกำลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน


13. จัดทำงบประมาณแบบใหม่ โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budgeting)


14. สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาว15. แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเร่งด่วน


16. นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา


17. ส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี และแหล่งน้ำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์กษตรกร ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ


18. แก้ไขกฎหมายประมง ขจัดอุปสรรค เยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน


19. ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม และได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ


20. ยกระดับระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งหารส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ


21. ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


22. สร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยเร็วที่สุด


23. ดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเชียน และรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจ

ส่วนแนวปฏิบัติที่ทุกพรรคเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศ ดังนี้


1. ทุกพรรคจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน


2. ทุกพรรคจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริต หากมีบุคคลของพรรคใดมีพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นๆ ทันที


3. ทุกพรรคจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน จริงใจต่อกัน สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง


4. ทุกพรรคมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้ โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมือง


5. ทุกพรรคมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละพรรคการเมือง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad