EA หนุนการศึกษา พัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในเขต EEC - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

EA หนุนการศึกษา พัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในเขต EEC
กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ และนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ ทุน Star of The Future โดย นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ประจำปี 2565 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด ( มหาชน ) / นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) / รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ / คุณสุรีย์ วศินพิตรพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ ในนามผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และ นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามลำดับ ทางกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ และนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้กับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อช่วยสร้างโอกาสพัฒนาทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์ในสายอาชีพ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสามารถส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุตรหลานในพื้นที่ภาคตะวันออกและประเทศ

สำหรับปีการศึกษา 2565 กลุ่ม EA ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นทุนในโครงการทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ตลอดจนให้โอกาสในการเข้าฝึกงานกับกลุ่มบริษัทฯ รวมจำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 9 ทุนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 ทุน

ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการ Star of The Future จำนวน 4 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน จ. ฉะเชิงเทรา ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น เป็นกำลังสำคัญในสร้างคุณประโยชน์สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดให้มีความเจริญต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งหวังเมื่อจบการศึกษาผู้เรียนจะมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้จริงทันที และทำให้บริษัทฯ ก็ได้รับโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าขยายความร่วมมือออกไปสู่สถาบันการศึกษาทั่วไทยหวังช่วยสร้างโอกาส ยกระดับชีวิตนักศึกษาให้มีอาชีพรองรับรวมทั้งจะได้ช่วยสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม และถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนากำลังคนอย่างตรงจุดเพื่อรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (New s-curve) อันจะเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad