ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life Click your Future - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life Click your Future

 

​​


บทบาทสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ความสำคัญกับ          การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในโครงการที่เป็นลักษณะของการอบรมเพื่อพัฒนาการ และกำกับดูแลทั้งในด้านนโยบายและด้านการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างและกำกับระบบของการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ         ของคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ได้แก่

​​1. ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นระบบที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาบนหลักความรับผิดชอบ โดยโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียน การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน มีลักษณะที่สนับสนุนต่อหลักการจัดสรรงบประมาณ จำนวนงบประมาณจะผันแปรตามจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน โรงเรียนจำเป็นต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อแข่งขันในการดึงดูดผู้เรียน

​​

​​2. ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างคุณภาพที่แตกต่างตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นอกจากนี้ยังมี การจัดการศึกษาในประเภทโรงเรียนนานาชาติที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหลักสูตรในต่างประเทศ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ     ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

​​3. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ การจัดการศึกษาเอกชนช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเอง ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง ทำให้สามารถจัดการศึกษา   ที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าโรงเรียนของรัฐโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 11,054 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 3,885 โรง (2) โรงเรียนประเภทนานาชาติ 226 โรง (3) โรงเรียนนอกระบบ 6,943 โรง


​​ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่

​​1. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามได้อย่างเหมาะสม

​​2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21           มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสมรรถนะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่อบรมครู ได้แก่ การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ควบคุมชุด KIT

​​3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) กิจกรรมที่อบรมครูและนักเรียน คือ การออกแบบและสร้างสื่อ   การเรียนการสอนโดยการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ควบคุมหุ่นยนต์

​​นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชน

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ชมรม หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้โรงเรียนส่งโครงงานเข้าแข่งขันทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เป็นต้นมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดย สถาบันกัลยาณมิตร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และ กองทัพอากาศ รับสมัครคนรุ่นใหม่  เข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ Out of the box (หนังสั้น) ภายใต้หัวข้อ “Out of the box” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่


– ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์


– ประเภทหนังสั้นด้านพัฒนาสังคม


– ประเภทหนังสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม


และโครงการ Clip your life Click your Future (วีดีโอ) ภายใต้หัวข้อ “Clip your life Click your Future” โดยจะต้องมีเนื้อหา เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้ทันเท่าสื่อ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศและเกียรติบัตร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 กันยายน 2565


         


จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box (หนังสั้น) และโครงการ Clip your life Click your Future (วีดีโอ) เพื่อชิงรางวัลตามรายละเอียดข้างต้น 


ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : pef2532@gmail.com โทรศัพท์ : 02-522-7777 Line Official : https://lin.ee/PE5Jk8p  หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน


และที่

https://opec.go.th/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad