สสว. ร่วมกับ มจพ .เดินหน้าโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศ(Excellence Center) ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 26 จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

สสว. ร่วมกับ มจพ .เดินหน้าโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศ(Excellence Center) ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 26 จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร(มจพ.) เดินหน้ากิจกรรมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 26 จังหวัด ตามที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่งทั่วประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนไทยสู่การแข่งขันในยุค 4.0 ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจรอบด้านให้กับวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ราย โดยเน้นจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารกับเทคโนโลยีการแปรรูป ตั้งแต่การทำแผนธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าให้ได้มาตรฐานสากล ไปจนถึงการขยายช่องทางการตลาดทั้งแบบ Online และ Offline ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ สามารถสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2562 นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยให้เป็น Product Champion เพื่อให้แข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ต่อไป


รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กล่าวว่า มจพ. เป็นศูนย์ที่มีความเลิศทั้ง ด้านการเกษตร และด้านธุรกิจชุมชน ด้วยจุดเด่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการบูรณาการหน่วยงานภายในเพื่อให้บริการชุมชนอยู่แล้ว ตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโยลีเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ ระบบ IOT ห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่ธุรกิจชุมชนในรูปแบบการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่จับต้องได้ รวมทั้งในปีที่ผ่านมาได้รับมอบหมายจากสสว.ในการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ในการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และได้รับเชิญไปจัดแสดงสินค้าที่ฮ่องกง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการสั่งสินค้าจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ ยังกล่าวด้วยว่า มจพ.ยังมั่นใจที่ได้เข้ามาเป็นหน่วยร่วมของสสว. เพื่อทำหน้าที่พัฒนาและยกระดับให้กับวิสาหกิจชุมชนของไทย ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 26 จังหวัด เนื่องด้วยมจพ.ประกอบด้วย 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และ 2 วิทยาเขตในภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี และระยอง อีกด้วย
ทั้งนี้สำหรับการกิจกรรมครั้งนี้ มจพ. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 3 วันระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารกับเทคโนโลยีการแปรรูป ตั้งแต่ความสำคัญของคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีของผลิตภัณฑ์อาหาร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และความสำคัญของจุลินทรีย์กับอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเยี่ยมชม ทดลอง และปฏิบัติการเสริมความเข้าใจอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยว แนวความคิดทางการตลาด (Basic Marketing Concept) พื้นฐานการบัญชีการเงินที่ควรทราบ พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแม่แบบธุรกิจแบบกระชับ โดย Business Model Canvas (BMC) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลระบบ GMP&HACCP Codex และข้อกำหนดมาตรฐานสากลระบบ HALAL
สำหรับการดำเนินโครงการจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการรอบแรกนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่นรวม 400 ราย จากนั้นคัดเลือก 50 ธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าอบรมต่อในรอบที่ 2 เพื่อเน้นฝึกอบรมและพัฒนาเชิงลึก จากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ธุรกิจเพื่อเข้าอบรมในรอบที่ 3 เรื่องการสร้างเครือข่าย และรอบสุดท้ายเป็นการเฟ้นหา Product Champion เพียง 5 ธุรกิจเพื่อเข้ามาประชันกันทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และคัดเลือกสุดยอด Product Champion ให้เหลือเพียง 1 ธุรกิจ/มหาลัยในช่วงเดือนกันยายนนี้
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยทางมจพ.มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนายกระดับ และมีการเจริญเติบโตด้วยความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน
“ภายในปี 2562 มจพ.คาดว่าจะสามารถยกระดับองค์ความรู้ธุรกิจรอบด้านให้กับวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ราย อบรมพร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่ แบบเจาะลึก และขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ราย ทั้งแบบ Online และ Offline สุดท้ายเพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ ไม่น้อยกว่า 5 วิสาหกิจ รวมกว่า 5 ผลิตภัณฑ์/บริการพัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการบริการ 5 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้ให้วิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 10” ผู้อำนวยการกล่าว
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ(Excellence Center) ได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร(มจพ.) ติดต่อกับ นางสาว ภัคจิรา พึ่งสุข ผู้ประสานงานโครงการ โทร 099-126-3515 Email :phakchira17@hotmail.com หรือติดตามโครงการได้ที่ www.sme.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here