สสท. แถลงข่าว ทำไมสหกรณ์ทั่วประเทศรวมพลังต้านร่างกฎกระทรวงฯ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สสท. แถลงข่าว ทำไมสหกรณ์ทั่วประเทศรวมพลังต้านร่างกฎกระทรวงฯ

 


                                                                      

นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในการแถลงข่าว “ ทำไมสหกรณ์จึงไม่ยอมรับร่างกฎกระทรวงฯ ขอชะลอนำเข้า ครม. เนื่องจากหาข้อยุติ ไม่ได้ ” ว่า ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้ยื่นหนังสือ ถึง นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานรัฐสภา รวมถึงพรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย ,พรรคก้าวไกล,พรรคครูไทยเพื่อประชาชน,พรรคท้องถิ่นไทย เพื่อชะลอการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ…..เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ ประกอบกับเพื่อให้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ตามมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (4) (5) (7) (10) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 และ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับการร้องขอจากสหกรณ์สมาชิกจำนวนมากให้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ...... ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและขบวนการสหกรณ์เสียก่อน เพราะข้อกำหนดบางประการในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อย่างไม่อาจยอมรับได้ เช่น การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์กรณีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ การไม่นำค่าหุ้นมาพิจารณาก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้เงินกู้สงสัยจะสูญหลักเกณฑ์และอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้เงินกู้สงสัยจะสูญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การไม่อนุญาตให้บุคคลในครอบครัวสมาชิกเข้าค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญของสมาชิก และการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ เป็นต้น

                                                                    


                                                                      


สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเป็นตัวแทนสหกรณ์เพื่อเข้าพบผู้แทนภาคส่วน ต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและฝ่ายการเมือง ขอให้มีการชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงการบริหารเพื่อหาข้อยุติร่วมกันระหว่างการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน พ.ศ....ในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ทั้งประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด สมาพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

                                                                   ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกันแสดงพลังต้านร่างประกาศกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ได้มีผู้แทนสหกรณ์ กว่า 400 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว โดยรวมสรุปได้ว่าสหกรณ์ทุกภาคส่วนทั่วประเทศไม่เห็นด้วยเนื่องจากร่างกฎกระทรวงฯไม่สนับสนุนต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินซึ่งระยะยาวอาจจะทำให้สหกรณ์ต้องหยุดดำเนินการและลดจำนวนลง อีกทั้งทำให้ประชาชนขาดที่พึ่งทางการเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำอย่างเช่นสหกรณ์ อันมีสมาชิกเป็นเจ้าของแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งนายทุนเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้มีที่พึ่ง สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์เห็นควรให้มีการทบทวนและชะลอพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวโดยขอให้ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคต.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here