ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

 


26 กรกฎาคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ซึ่งจัดโดย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 26  - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประขุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อ.เมือง จ.ชุมพร 

ในการนี้ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดอบรมแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นเงินจำนวน 38,180.05 บาท โดยมีนายสุรินทร์ ทองน้อย ประธานกรรมการสันนิบาตจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบ


นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวว่า “สหกรณ์เป็นองค์กร ที่มีการรวมตัวกันขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เป็นตัวแทนของบรรดาสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และตอบสนองความต้องการของบรรดาสมาชิกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มีการแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการในฐานะผู้นำสหกรณ์จึง ต้องสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรอื่น ๆ ว่าระบบสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มวลสมาชิกได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน” นายสุรินทร์ ทองน้อย ประธานกรรมการสันนิบาตจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องบริหารจัดการ และพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้กับสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ขึ้น เพื่อรับรู้และเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสหกรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ และเชื่อมโยงความรู้การสหกรณ์ การบริหาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและ เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จ และมีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในการบริหารจัดการสหกรณ์”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here