อ.ส.ค.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ตรา-ไทย-เดนมาร์ค - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อ.ส.ค.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ตรา-ไทย-เดนมาร์ค


 อ.ส.ค.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ตรา-ไทย-เดนมาร์ค  เพื่อสร้างการยอมรับระดับสากล เตรียมพร้อมเข้าสู่ความยั่งยืนทางการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ


นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  กล่าวว่า   เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ   ได้มอบหมายให้นายอนุชิต สุกรินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ GHPs&HACCP ผ่านระบบออนไลน์   เพื่อควบคุมและกำกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล โดยมี สพ.ญ.ปราณี จารุวัฒนดิลก สัตวแพทย์ประจำโรงงาน จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้ตรวจประเมิน  ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนี้อ.ส.ค.ยังให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกินในโคนมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ล่าสุดได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินของประเทศไทยเชิงบูรณาการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนจากสหกรณ์ ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมกันทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างแนวทางการป้องกัน และรักษาการเกิดโรคลัมปี สกินภายในประเทศ และสร้างความยั่งยืนทางการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย


ปัจจุบันอ.ส.ค.ได้รบการยอมรับเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรที่มีการพัฒนาตัวเองตั้งแต่ระดับต้นน้ำ  กลางน้ำและปลายน้ำอย่างต่อเนื่องในระดับสากล  เพื่อผลักดันนมตราไทย-เดนมาร์คให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here