ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สานต่อความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ” สู่ปีที่ 5 จับมือพันธมิตรมุ่งเสริมสร้างความรู้ สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรม - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สานต่อความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ” สู่ปีที่ 5 จับมือพันธมิตรมุ่งเสริมสร้างความรู้ สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพฯ - บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “มิซุอิกุ” ประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ  ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือกับ ภาคีพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ มูลนิธิรักษ์ป่าสัก และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม


 

Photo 01 - นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทส.jpg

นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำ’ สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ รวมถึงปลูกฝังการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ประชาชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ มิซุอิกุ’ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 โดย โครงการ มิซุอิกุ’ ประจำปี 2566 นี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ (1) โครงการ ‘มิซุอิกุสอนน้องรักษ์น้ำ ปลูกฝังแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา (2) โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และ (3) กิจกรรม คน-น้ำ-ดี   มุ่งให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของ น้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของ บริษัทฯ

 

โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ในปีนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ยกระดับโครงการฯ ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการเปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการจะเลือก 10 โรงเรียนที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย เพื่อให้โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนและคุณครูเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านกิจกรรมที่หลายหลาย มุ่งสร้างตัวแทนนักเรียนกลุ่มนี้ให้เป็นแกนนำจัดกิจกรรมต่อยอดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนของตน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะมอบทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำไปดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนให้ครอบคลุม ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ โดยโรงเรียนที่เสนอแผนงาน และดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจะได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ

 

Photo 05 - นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ_02.jpg

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวในพิธีเปิดโครงการ “มิซุอิกุ” ประจำปี 2566 ว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการ ‘มิซุอิกุ’  มาอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความชื่นชมต่อคุณครู เด็กนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในประเทศของเรา ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำในด้านการกำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลน้ำแบบองค์รวม โครงการ ‘มิซุอิกุ’ ยังช่วยบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของน้ำ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียงแบบบูรณาการ ซึ่งเราพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ ดีๆ เช่นนี้ เพื่อร่วมสร้างอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป”

ด้าน “โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ” ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในปีนี้ ซันโทรี่  เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสัก ในตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมมือกับที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ และมูลนิธิรักษ์ป่าสัก ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในพื้นที่ที่ถือว่าเป็น คนต้นน้ำ” เพื่อสร้างพื้นที่สาธิตการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้ คน” อยู่ร่วมกับ ป่า ได้อย่างสมดุล พร้อมสนับสนุนการสร้างโรงเรือนเพาะต้นกล้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสัก

Photo 06 - นายจีระศักดิ์ ตรีเดช นายกสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์.jpg

นายจีระศักดิ์ ตรีเดช นายกสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ตัวแทนพันธมิตรโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ชี้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสักว่า “แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคกลาง มีน้ำไหลลงมาปริมาณมหาศาลในแต่ละปี ราว 2,400-5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ในอดีตเรายังมีหนองน้ำธรรมชาติ แนวป่า และคันนาใหญ่  ที่ช่วยกักและชะลอการไหลของน้ำได้ราว 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำส่วนที่เหลือก็ทยอยไหลลงมาหล่อเลี้ยงป่าและแหล่งน้ำได้ตลอดทั้งปี ทำให้พื้นที่แถบนี้อุดมสมบูรณ์มาก แต่ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบ ป่าลดลง เกิดภูเขาหัวโล้น การจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนคือการมอบองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับ   ‘คนต้นน้ำ’ ให้อยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างสมดุล คน พึ่ง น้ำ’ ‘น้ำ พึ่ง คน’ ผมดีใจที่เห็นภาคเอกชนอย่าง ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญจุดนี้ ด้วยความร่วมมือของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านการสร้างพื้นที่สาธิตการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ ผมเชื่อมั่นว่าระบบนิเวศจะได้รับการฟื้นฟู และคนในพื้นที่จะช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาอย่างแน่นอน

“ตลอด ปีที่ผ่านมาของโครงการ มิซุอิกุ’ มีนักเรียนกว่า 14,500 คน ได้เรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ   คนในพื้นที่ต้นน้ำได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ผ่านการสร้างฝาย 1,839 ฝาย เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ปลูกหญ้าแฝก 115 ไร่ เพื่อฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 588 ไร่ และสร้างแนวกันไฟธรรมชาติมีความยาวรวมกว่า 40 กิโลเมตร เพื่อเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า นอกจากนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ภายใต้ชื่อ กิจกรรม ‘คน-น้ำ-ดี’ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำค่านิยมองค์กร การเติบโตอย่างยั่งยืน’ อย่างแท้จริง” นางสาวเพียงจิต  ศรีประสาธน์ กล่าวปิดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad