สธ.มุ่งเป้าปี 64 ปั้นต้นเเบบ 'เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โมเดล' พัฒนาIQ EQ และEF ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ครอบคลุม 77 จังหวัด - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สธ.มุ่งเป้าปี 64 ปั้นต้นเเบบ 'เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โมเดล' พัฒนาIQ EQ และEF ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ครอบคลุม 77 จังหวัด


กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการเป้าหมายปี 2564 หัวข้อ"เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" เพื่อยกระดับศักยภาพทักษะความรู้ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของเด็กไทยยุคดิจิตัลจากสังคมรอบด้าน โดยเริ่มจากสังคมครอบครัวเป็นพื้นฐาน เพื่อปรับทัศนคติในเชิงบวก เน้นอิสระในการเรียนรู้ของเด็ก

                                                   


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขจัดเเถลงข่าวกิจกรรมโครงการเป้าหมายปี 2564 เรื่อง เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ขึ้น ณ อาคารทีปังกรการุณยมิตร ชั้น 1 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กเเห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจากการเล่นอย่างอิสระตั้งเเต่เเรกเกิด ซึ่งสามารถช่วยเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน จึงได้เกิดโครงการขับเคลื่อน"เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model" ขึ้น เดินหน้านโยบายการเรียนรู้นี้ลงสู่ชุมชน โดยคัดเลือกจังหวัดในเขตภูมิภาคตาม พรบ.การศึกษา 4 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สตูล เเละระยอง มาศึกษาวิจัยร่วมกันกับการลงพื้นที่สำรวจ เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดด้วยกัน 4 ภาคมาสู่ต้นเเบบเด็กไทยสร้างสรรค์ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2564 นั้นจะเดินหน้าโครงการพัฒนาเด็กไทยให้มีศักยภาพขึ้นเเท่นเป็นต้นเเบบครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีคู่มือผู้อำนวยการเล่น (Play worker) เป็นไกด์ไลน์ใช้สำหรับกิจกรรม "การเล่นเปลี่ยนโลก" ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่บ้าน และชุมชนด้วย

                                                  


ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมอนามัยที่ผ่านมาว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เครือข่ายสมาคมการเล่นนานาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ได้เข้าร่วมการพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เป็นเด็กที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจกับโลกที่เปลี่ยนแปลง ด้วยแนวคิด 'เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โมเดล' โดยมุ่งเน้นพัฒนา IQ EQ และEF ผ่านการเล่นในเชิงสร้างสรรค์จนเกิดแนวคิดการขับคลื่อน

                                                   


อธิบดีกรมอนามัย อธิบายต่อไปอีกว่า "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model" ซึ่งเป็นการเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด 3F ได้แก่ F : Famiy คือการเล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น F: Free คือการเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการอยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชนให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย และ F : Fun คือการเล่นให้สุข สนุก โดยมีกิจกรรมสื่อของเล่นหลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย เน้นธรรมชาติ โดยเเนวคิด 3F จะต้องสอดรับกับองค์ประกอบ  4 ด้าน คือ 1.พื้นที่เล่นในทุกช่วงเวลา(space) 2.กระบวนการเล่น (Play)เน้นการเล่นที่อิสระที่ส่งเสริมทางกายภาพเเละ ครอบครัวมีส่วนร่วม 3.หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit) การส่งเสริมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 4.ผู้อำนวยการเล่น (play worker)ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดำเนินการผ่านพ่อแม่ ผู้ปกครองเเละชุมชน

                                                


ทางด้าน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 76 จังหวัด เเละกรุงเทพมหานครได้นำนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกมาใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย ปี2564 ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทั่วประเทศจำนวน 1,439 เเห่ง ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือผู้อำนวยการเล่น พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21ทางด้าน นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในเเง่มุมของผู้อำนวยการเล่นในระดับโรงเรียน โดยจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องสภาพเเวดล้อมการเรียน ทั้งภายในเเละภายนอกห้องเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

                                                      


ทางด้าน นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยเริ่มจากชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการพัฒนาในด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งแนวคิดให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุขจากวัสดุเรียนรู้ที่ได้จากธรรมชาติ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานสระว่ายน้ำอินจัน 2. ฐานสระทารก 3. ฐานค่ายกล Spider man 4.ฐานเรือสลัดลิง เเละ 5.ฐานหัดว่ายน้ำ ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแล้วจำนวน 3224 แห่ง


ทางด้าน นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กปฐมวัย จึงสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเเละภาคีเครือข่ายการเล่น จนเกิดองค์ความรู้การเล่นอย่างอิสระ หลักสูตรฝึกอบรม play Worker หรือผู้ดูแลการเล่นเครือข่ายทีมวิทยากร พื้นที่ต้นแบบ และภาคีในระดับนานาชาติ ซึ่ง สสส. และภาคีเครือข่ายพร้อมที่จะหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here